Casa de Pensii – Modificări legislative pentru anul 2024

În Monitorul Oficial al României nr.1089 din 04.12.2023, a fost publicata Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Dispozitiile legii intră în vigoare la data de 01.09.2024, cu excepția dispozițiilor art.46,alin(2); art.84,alin(6); art.127; art.168,alin(2) și art.169, articole care intră în vigoare începând cu data de 01.01.2024.

 • Art.46. alin(2) – Persoanele asigurate în sistemul public de pensii care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie prevăzute la alin. (1) pot opta între acordarea pensiei pentru limită de vârstă şi continuarea activităţii, cu acordul anual al angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Astfel, persoanele care solicita inscrierea la pensie limita de varsta indeplinind conditiile, varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare dupa data de 01.01.2024, fac obiectul art.46 alin.(2), fiind necesar sa faca dovada, la data solicitarii inscrierii la pensie, ca nu continua activitatea pana la implinirea varstei de 70 de ani (cu declaratie pe proprie raspundere si adeverinta eliberata de angajator care sa certifice ca nu fac obiectul art.46 alin(2) ).  

 • Art.84 alin(6) – În anul 2024, valoarea punctului de pensie prevăzută pentru anul 2023, respectiv de 1.785 lei, se majorează cu 13,8% şi este de 2.032 lei.

Potrivit prevederilor art.77 din Legea nr.263/2010 (in vigoare pana la 01.09.2024), cuantumul indemnizatiei de insotitor acordata in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate este de 80% din valoarea punctului de pensie, prin urmare, incepand cu data de 01.01.2024, indemnizatia de insotitor este de 1.626 lei.

 • Art.127  – (1) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.

(2) Deciziile necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.

 • Art.168 alin(2) – Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2024.
 •   Art. 169.  – În aplicarea prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, se emit norme metodologice, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

In anul 2024 indicele de corectie prevazut de art.170 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, in vigoare pana la 01.09.2024, se mentine la 1.41.

Incepand cu data de 01.01.2024 cuantumul indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost majorat de la 1.125 lei la 1.281 lei.

Conform dispozițiilor Legii nr.422/2023, privind Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2024,

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 este de 7.567 lei.

 • Câştigul salarial mediu net, in suma de 4.426 lei, este utilizat la calculul impozitului pe venitul din pensii de serviciu, incepand cu data de 01 ianuarie 2024 .

– Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 7.567 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 3.784 lei.

Conform H.G. nr.900/2023, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 1 octombrie 2023 salariul minim brut pe țară garantat în plată este de 3.300 lei.

În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. În consecința, începând cu data de 1 ianuarie 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.300 lei, contribuția de asigurări sociale datorată pentru acest venit fiind de 825 lei.

In conformitate cu prevederile art.138, art.1381, art.1382 si ale art.1384 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cotele de contributiile de asigurari sociale sunt urmatoarele:

 • 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
 • 4%  – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
 • 8%  – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă;
 • 20,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile lunare brute de pana la 10.000 lei inclusiv.

Cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este de 4.75% incepand cu data de 01 ianuarie 2024.

Potrivit art.XI,alin.(1) din O.U.G. nr.115/2023, începand cu 1 ianuarie 2024, nivelul acordat/ cuvenit pentru luna decembrie 2023 se majorează cu 13,8% pentru:

 1. indemnizațiile prevăzute de Decretul-Lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. drepturile prevăzute de Legea nr.49/1991, privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. drepturile prevăzute de Legea nr.44/1994, privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. drepturile prevăzute de Legea nr.49/1999, privind pensile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. indemnizațiile prevăzute de O.G. nr.105/1999, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive entice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. indemnizațiile prevăzute de Legea nr.309/2002, privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. indemnizațiile stabilite în baza Legii nr.341/2004, recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare.

Conform art.XII din O.U.G. nr.115/2023, în anul 2024 se menţin in plata la nivelul acordat/ cuvenit pentru luna decembrie 2023 indemnizatia prevazute de Legea nr.109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistitor interpreti sau executanti din Romania, republicata.

De asemenea, la art.XXIII din O.U.G. nr.115/2023, se precizează:

„La articolul III din Legea nr.210/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri şi pentru stabilirea unor măsuri necesare aplicarii Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 698 din 13 iulie 2022, litera b) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„b) Începând cu data de 1 ianuarie 2025, drepturile stabilite pentru copiii persoanelor care   s-au aflat în una dintre situatiile prevazute la art.1, alin.(1), lit.c) si g) din Ordonanta Guvernului nr.105/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum şi pentru copiii prevăzuti la art.31 alin.(1) din aceeaşi ordonanţă.”

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate