DAS Piatra-Neamț anunță angajări pe perioada nedeterminată

0

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Piatra-Neamț demarează procedura de recrutare și selecție a personalului angajat pe perioadă determinată pe posturi înființate în afara organigramei, în cadrul proiectului „Servicii socio-educaționale de prevenire a abandonului familia pentru copiii noștri”, cod SMIS 129792, după cum urmează:

– 4 posturi educator – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru copii, după cum urmează:

 • 2 posturi educator – vechime în specialitatea studiilor 5 ani;
 • 2 posturi educator – fără vechime;

– 2 posturi educator – 8h/zi, (34 de luni) în cadrul Centrului de zi pentru preșcolari Castani, vechime în specialitatea studiilor – 5 ani

Condiții generale și specifice de participare la selecție și recrutare:

Condiții  generale de participare la concurs pentru toate posturile:

a) cetățenia română, cetăţenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă de angajare reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului pentru care se organizeazăprocedura de selecţie şi recrutare;

g) candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:

Condiții specifice pentru ocuparea celor 2 posturi de Educator, vechime 5 ani – Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru copii:

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul educațional, și modul psihopedagogic;
 2. Vechime în specialitatea studiilor: 5 ani;

Condiții specifice pentru ocuparea celor 2 posturi de Educator, fără vechime – Centrul de Sprijin și Asistență de Specialitate pentru copii:

1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul educațional și modul psihopedagogic;

2. Vechime în specialitatea studiilor: fără vechime

Condiții specifice pentru ocuparea celor 2 posturi de Educator, vechime 5 ani – Centrul de zi pentru preșcolari Castani

1.   Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul educațional și modul psihopedagogic;

2. Vechime în specialitatea studiilor: 5 ani;

Documentația depusă de candidați:

Pentru înscrierea la procedura de recrutare și selecție candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

 1. Formular de înscriere, conform modelului anexat;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate specific postului (după caz, copie după carnetul de muncă și adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, etc.).
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare şi selecţie de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform modelului anexat;
 8. CV- în format Europass;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de participare la procedura de recrutare şi selecţie cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu  până la data stabilită pentru selecția dosarelor.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documetele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentele se depun la sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț din str. Ștefan cel Mare, Nr. 5.

Dosarele depuse după data limită indicată în anunțul de selecție vor fi respinse.

 • Modalitatea de recrutare și selecție:

Recrutarea și selecția persoanelor care își vor desfășura activitatea în proiect se realizează în două etape succesive, după cum urmează:

Etapa 1 -Verificarea și analiza dosarelor despuse de către candidați

Etapa 2 – Interviul candidaților declarați admiși după analiza dosarelor

Rezultatele obținute de candidați după fiecare etapă se vor afișa/publica la sediul/pe site-ul

Direcție de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț..

Candidații pot formula contestații cu privire la rezultatele obținute în fiecare etapă în termen de o zi lucrătoare de la afișarea/publicarea acestora.

 • Calendarul procedurii de recrutare și selecție:
Nr. crt Etapa Data/perioada Locul desfășurării
1 Depunerea dosarelor candidaților Până pe data de 22 septembrie  2020, ora 16.30 Sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț,Str. Ștefan cel Mare, Nr. 5
6 Desfășurarea interviului 30 septembrie 2020 Sediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Piatra Neamț,Str. Ștefan cel Mare, Nr. 5

Pentru mai multe informații, click AICI

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența ta. Sperăm că ești de acord cu asta. Dacă nu, poți refuza. Accept Citește mai mult