http://www.pornleader.net
http://xvideos4.pro
argenta caliente.https://porndrop.best

Direcția Silvică Neamț – Licitație pentru vânzare de lemn fasonat – 26.08.2019

0

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de lemn  fasonat

             1. Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr. 24, tel: 0233 / 211696;
fax: 0233 / 212736,    e-mail office@neamt.rosilva.ro.

         
   2. Data desfăşurării si ora inceperii  licitaţiei:
26.08.2019, începând cu ora: 10:00. Ordinea de licitare a loturilor
va  fi următoarea: Tazlau, Roznov, Vaduri, Tarcau, Brates,
Bicaz, Borca, Pipirig, Targu Neamt, Varatec, Garcina, Roman iar in cadrul
ocoalelor, ordinea loturilor  este cea afişată la
sediul organizatorului si pe site-ul www.rosilva.ro.

             3. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str.V.A.Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, jud.
Neamţ.

4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare;

            5. Licitaţia
este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificarile si completarile
ulterioare. 

            6. Data desfasurarii şi ora inceperii
preselecţiei
: 21.08.2019, începând cu ora 09:00. Operatorii economici/grupurile de operatori economici nu participă la
ședința de preselecție.

            7. Data
şi ora-limită
până la care poate fi depusă
documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 20.08.2019, ora 16:30.

              Documentele necesare preselecţiei
se pot depune cu minimum dou
ă ore înainte
de data preselecției
(data și ora limită până la care se
poate depune documentația: 20.08.2019, ora 16:30), la
registratura Direcției Silvice Neamț, prin una dintre următoarele modalități:

 a) direct la registratură, pe hârtie; 

             b) prin poştă/curier, pe hârtie;

              c) prin posta electronica, format pdf,
semnate  cu semnatura electronica
calificata sau sigiliu electronic calificat.

Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul
economic trebuie să depună
, pana la data si ora minima comunicate prin anunt  (20.08.2019, ora  16:30), la secretariatul Direcției Silvice Neamț, o cerere
de înscriere, conform modelului din Formularul 1 ( in original), care se
înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care
trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în
original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al
operatorului economic, pentru conformitate cu originalul: 

           a) documentul de
înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau,
după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor
economici străini, în copie conformă cu originalul;

           b) certificatul constatator privind
operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de
oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau
informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul
Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data
preselecţiei; 

           c) declaratia pe propria raspundere a
reprezentantului operatorului economic, conform modelului din Formularul 2 (in original);

           d) certificatul de atestare privind
capacitatea de industrializare a lemnului pentru producatorii din industria mobilei,
potrivit prevederilor art. 58, numai in cazul licitatiilor organizate pentru
lemn fasonat numai de catre administratorii fondului forestier proprietate
publica a statului, in copie conforma cu originalul;

           e) declaratia conform modelului
din Formularul 3 (in original) si cazierul tehnic de
exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestati in activitatea
de exploatare forestiera, completat la zi, in copie conforma conforma cu
originalul.   

            f) copie după actul de identitate al
reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici
(administratorului operatorului economic/grupului de operatori economici), sau
al persoanei fizice inscrise la licitatie/negociere;

            g)
copia după autorizația de construcție pentru participarea la licitație a
persoanelor fizice, in vederea cumpararii lemnului de lucru,  conform prevederilor și condițiilor art.21
alin. 9 și 10 din HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Pentru a fi admise la
licitaţie/negociere pentru materiale lemnoase fasonate, persoanele fizice
depun: 

            a) autorizaţia de construcţie, în copie,
pentru lemnul de lucru; 

            b) cartea de identitate, în copie.  

            c) declarație pe proprie răspundere a
persoanei fizice din care să reiasă că materialul lemnos fasonat adjudecat nu face
obiectul comercializării; acest document se prezintă în original;

            Cantitatea maximă de materiale lemnoase
fasonate care poate fi adjudecată de persoanele fizice, în condiţiile de mai
sus, este de maximum 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării. 

8.  Lista
loturilor/pieselor
care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare
pentru fiecare lot/piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe
site-urile www.rosilva.ro și www.neamt.rosilva.ro.  

            9. Volumul
total de masa lemnoasa  oferit la licitaţie:
11123.02
m3

din care pe sortimente si pe specii: 

            
  busteni  furnir estetic: 0.00 (m3); 

            
  busteni  furnir tehnic: 0.00  (m3); 

      
        bustean
gater: 6292.53 (m3)  

               lemn rotund celuloza: 131.11 (m3); 

         
     lemn de mină: 0.00 (m3); 

              lobde  industriale: 0 (m3); 

               lemn c.r.: 2877.86 (m3); 

              lemn de foc: 1821.52 (m3

            şi, respectiv, pe specii şi grupe de
specii: 

              răşinoase: 8116.24 (m3)

              fag: 1645.28 (m3); 

              stejar, gorun: 122.98 (m3); 

              gârniţă: 0.00 (m3); 

            
  cer: 0.00
(m3); 

              salcâm: 1.00  (m3);

           
   cireş:  30.83 (m3); 

              paltin: 97.88 (m3); 

    
          frasin: 6.64 (m3); 

           
   tei: 396.47 (m3); 

            
  plop: 399.12
(m3); 

            
  diverse
tari: 275.84 (m3); 

            
  diverse
moi: 30.74 (m3).       

          
10. Alte informatii privind lemnul fasonat care se ofera spre vanzare:

   -materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare
provin din fondul forestier proprietate publică  certificat în sistemul Forest Stewardship
Council® (FSC-C109255).

                  Materialele lemnoase fasonate rămase
neadjudecate după încheierea licitaţiei se pot adjudeca prin negociere, în
aceeaşi zi, imediat după încheierea licitației, respectiv în data de 26.08.2019, respectând
prevederile HG 715/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. 

         Caietul de sarcini poate fi achiziţionat
de la sediul organizatorului licitaţiei sau de pe site-ul: www.neamt.rosilva.ro,  începând cu data de: 19.08.2019 si este disponibil pe site incepand cu data de 14.08.2019.

          11. Volumul de
lemn fasonat ramas neadjudecat se supune procedurii de vanzare prin negociere,
in aceeasi zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus si de
alte reglementari in vigoare.

          12. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul
organizatorului licitatiei incepand cu data de: 19.08.2019.

          13.  Alte
informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii
:

    Operatorul
economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării,
anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin
instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar
la casieria organizatorului, a:  

              a) garanţiei de contractare pentru volumul de
material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din
valoarea de pornire la licitaţie;  

              b)
tarifului de participare la licitaţie stabilit de 200 lei, cu TVA.

              Atât garanţia de contractare, cât
şi tariful de participare pentru licitaţia din  26.08.2019, trebuie să
fie încasate în conturile Direcţiei Silvice Neamţ cel târziu în data de 26.08.2019. Conturile
Direcţiei Silvice Neamţ în care se vor face viramentele bancare sunt:

RO47BRDE280SV02378682800–BRD Piatra Neamţ

RO06RZBR0000060001063696 –Raiffeisen Piatra Neamţ

RO06BTRLRONCRT0261581001 –Banca Transilvania Piatra
Neamţ

 Pentru buna organizare şi desfăşurare a licitaţiei
recomandăm operatorilor eocomici/grupurilor de operatori economici ca plata
garanţiei de contractare şi a tarifului de participare să se facă prin virament
bancar (ordin de plată sau  foaie  de vărsământ 
bancar).

 Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus,
referitoare la dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de
participare la licitație determină interzicerea participării la
licitaţie/negociere a operatorului economic.

  Documentul privind dovada achitării garanţiei
de contractare prevăzute mai sus şi a tarifului de participare se depune la
secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore înaintea începerii
şedinţei de licitaţie.  

  În  cazul 
în  care  garanţia 
de  contractare  se 
achită  prin  ordin 
de  plată,  acestea 
vor  avea  înscris 
la  rubrica  „Plătitor” denumirea operatorului
eoconomic/grupului de operatori economici ce se va înscrie la licitaţie.Nu  se admit plăţi efectuate  de către un operator  economic/grup 
de  operatori  economiciîn 
vederea participării altui operator economic/grup de operatori economici.

              Neîncheierea
contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă
a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage
anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respective, pierderea garanţiei de
contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere,
în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni.

             Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a
materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa
majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei
de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere,
în condiţiile prevederilor HG 715/2017, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.

            Garanţia
de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele
situaţii: 

            a) nu a fost
încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii,
din culpa operatorului economic; 

             
   b) masa
lemnoasa nu a fost predata spre exploatare/lemnul fasonat nu a fost livrat, conform
graficului, din culpa operatorului economic.

                 c) valoarea garantiei de contractare, cu acordul
partilor, se foloseste pentru participarea la o licitatie/negociere ulterioara
si/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat. 

            14.
Pentru informaţii şi date suplimentare
vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt, tel: 0233
/ 211696, fax: 0233 / 212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoane de
contact: ing. Ilie Ciprian.

Organizator,

Directia Silvica Neamt

Director,

ing. Gherghel Doru

Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

pussy hunter kiss jav pasivo se toma mi leche en telo de lince.porn videos amateur cumswaps with ho.

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența ta. Sperăm că ești de acord cu asta. Dacă nu, poți refuza. Accept Citește mai mult