ITM Neamț: 14 accidente de muncă, dintre care două au fost MORTALE

În perioada 01.09-30.09.2022, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2022, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE:

În luna septembrie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 201 acţiuni de control, din care 129 în domeniul relaţiilor de muncă şi 72 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 207 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 93 angajatori au fost sancţionaţi cu 115 sancţiuni contravenţionale, din care 94 avertismente contravenţionale şi 21 amenzi în cuantum de 97.600 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna septembrie 2022, au fost realizate un număr de 72 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 60 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 41  angajatori au fost sancţionaţi cu 53 de sancţiuni contravenţionale, din care 48 de avertismente contravenţionale şi 5 amenzi în cuantum de 25.000 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 14 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la accidentele de circulaţie, căderea de la acelaşi nivel sau  utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă. Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale. Toate  evenimentele  comunicate sunt în curs de cercetare.

          A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna septembrie 2022, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 129 controale, au dispus 147 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 62 de sancţiuni contravenţionale, din care 16 amenzi în cuantum de 72.600 lei şi 46 de avertismente contravenţionale.

Urmare a neconformităţilor constatate, inspectorii de muncă au dispus 147 măsuri şi au aplicat 62 sancţiuni contravenţionale, din care: 16 amenzi în valoare totală de 72.600 lei şi 46 avertismente scrise.

La 3 angajatori au fost identificate 3 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în forma scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: restaurant şi transport rutier de mărfuri.

În luna septembrie 2022, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instituţia noastră 14 de contracte colective de muncă  şi un act adiţional la contractul colectiv de muncă.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  SEPTEMBRIE

I. Acţiunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor

În cadrul acestei acţiuni, în perioada iulie – septembrie 2022, inspectorii de muncă au verificat 25  de agenţi economici, cu un număr total de 648 salariaţi.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, au fost sancţionaţi contravenţional 16 angajatori cu 20 sancţiuni contravenţionale din care 4 amenzi în cuantum de 14.500 lei şi cu 16 avertismente contravenţionale. Au fost dispuse 20 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate şi a fost sistată activitatea unui loc de muncă şi a două echipamente de muncă.

II.Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană

În luna septembrie 2022 au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 22 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

III. Acţiunea nr. 8 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii-Campania naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În perioada 19.09 –22.09.2022, s-a desfăşurat Campania naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiectivele campaniei au fost:

 • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri şi  luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea de către aceştia a prevederilor  legale şi determinarea acestora să respecte prevederile Legii nr.52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
 • Creşterea gradului de conştientizare al  beneficiarilor şi zilierilor care desfăşoară activităţi cu caracter ocazional  în domeniile  stabilite de legiuitor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, prevăzute de Legea nr.52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative, care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate a prevederilor Legii nr.52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi;
 • Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condiţiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă şi luarea măsurilor legale care se impun pentru respectarea prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă;
 • Determinarea  beneficiarilor de a respecta obligaţia de a infiinţa,  completa registrul electronic de evidenţă a zilierilor  şi de a transmite un extras al acestuia la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, în termenul legal.

În cadrul acestei campanii, în perioada 19.09–22.09.2022, au fost  realizate 38 de controale.

La doi angajatori din domeniul de activitate restaurante au fost identificate două persoane care prestau muncă fără a  avea încheiate contracte  individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii.

Cu ocazia controalelor au fost dispuse 28 de măsuri de remediere şi au fost aplicate 18 sancţiuni contravenţionale, din care 5 amenzi în cuantum de 44.800 lei şi 13 avertismente contravenţionale.

Deficienţele constatate în acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost   următoarele:

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 • nu erau respectate dispoziţiile legale privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară;
 • nu era respectată obligaţia de a ţine evidenţa orelor lucrate de salariaţi;
 • lipsa acordului de plată săptămânală încheiat între beneficiar şi zilier;
 • nu a fost respectată remuneraţia minimă din sectorul agricol pentru zilieri;
 • nu a fost respectată remuneraţia minimă pentru zilieri pentru un timp de lucru mai mic de 8 ore/zi.

IV. Săptămâna europeană „Locuri de muncă sigure şi sănătoase”

Organizată de către Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) şi partenerii săi, în fiecare an, în luna octombrie (săptămână calendaristică 43), fiecare Săptămână europeană are în centru tema campaniei şi îşi propune creşterea gradului de sensibilizare privind importanţa managementului activ şi participativ al sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Tema Campaniei „Locuri de muncă sigure şi sănătoase” din acest an este: „Locurile de muncă sănătoase îţi fac sarcina mai uşoară!” şi are scopul de a creşte gradul de sensibilizare cu privire la afecţiunile musculo-scheletice (AMS) de origine profesională şi cu privire la numeroşii factori de risc pentru AMS – factori fizici, organizaţional, psihosociali, socio-demografici şi individuali – şi la nevoia de a găsi măsuri preventive care să ţină seama de toţi aceşti factori.

Afecţiunile musculo-scheletice de origine profesională reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale incapacităţii de muncă şi ale concediilor medicale, fiind şi boala profesională cea mai frecvent recunoscută în Uniune Europeană,în ţări precum Franţa, Italia, Letonia şi Spania.

Majoritatea afecţiunilor musculo-scheletice profesionale se dezvoltă în timp. De regulă, aceste afecţiuni nu au o cauză unică, ci sunt provocate de diverşi factori care acţionează combinat, principalele cauze ale acestora fiind: manipularea maselor, în special când este însoţită de mişcări de aplecare şi răsucire, mişcările repetitive sau energice, poziţiile incomode şi statice, vibraţiile, iluminatul insuficient sau mediul de muncă având temperaturi scăzute, munca accelerată, şederea sau statul în picioare pe perioadă îndelungată în aceeaşi poziţie.

O treime dintre lucrătorii cu AMS care au şi o altă problemă de sănătate consideră că nu vor putea continua să-şi desfăşoare activitatea până la vârsta de 60 de ani. în plus, ca urmare a AMS, persoanele sunt mai puţin productive la locul de muncă, ratele de „prezenteism” (în care persoanele lucrează deşi nu se simt bine) fiind mai mari în rândul celor cu AMS decâ al celor fără probleme de sănătate.

Acest lucru are un impact major din punct de vedere economic. Costurile directe ale AMS de origine profesională cuprind resursele utilizate pentru îngrijirea sănătăţii (diagnosticarea şi tratarea bolii, cheltuielile cu recuperarea) şi medicamentele, precum şi costurile de compensare a lucrătorilor.

Costurile indirecte sunt cele care rezultă din modificarea echipelor de lucru, din scăderea productivităţii, din întârzierile înregistrate în producţie şi din înlocuirea lucrătorilor bolnavi (inclusiv instruirea noilor angajaţi), precum şi costurile legate de absenteism/prezenteism. Aceste costuri indirecte sunt estimate a fi de câteva ori mai mari decât costurile directe suportate de întreprinderi.

Prin urmare, este vital ca angajatorii să conştientizeze această problemă şi să primească sprijin şi îndrumare pentru prevenirea sau gestionarea AMS. Este esenţial ca toată lumea să conlucreze pentru a preveni apariţia AMS la locul de muncă. Colaborarea între angajatori, cadrele de conducere şi lucrători creează o înţelegere comună a problemei şi conduce la îmbunătăţiri de durată. Este important ca lucrătorii să fie încurajaţi să vorbească deschis şi cât mai din timp despre AMS. Dacă lucrătorii discută cu uşurinţă despre starea lor de sănătate fizică, există şanse mai mari să aibă grijă de ei înşişi şi să caute sprijin şi tratament din timp.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ s-a alăturat Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă şi partenerilor săi în efortul acestora de a creşte gradul de sensibilizare cu privire la afecţiunile musculo-scheletice de origine profesională.

Astfel, în perioada ianuarie-septembrie 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ a desfăşurat acţiunea de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice, precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora. Acţiunea a urmărit diseminarea informaţiilor legate de prevenirea expunerii lucrătorilor la AMS la diferite locuri de muncă, promovarea bunelor practici europene în vederea identificării şi gestionării problemelor generate de AMS, conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor cu privire la necesitatea implementării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, în special a celor ce vizează prevenirea AMS şi conştientizarea lucrătorilor asupra riscurilor la care se expun ca urmare a apariţiei AMS.

Deasemeni, în perioada 10-12 octombrie 2022, inspectorul şef şi alţi doi inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ participă la simpozionul tehnico-ştiinţific organizat de către Inspecţia Muncii Bucureşti şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita unde vor susţine lucrări tehnice de specialitate.

V. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 19 septembrie 2022, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat în sistem                 on-line.Actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail, membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA  SEPTEMBRIE:

 • Ordinul comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.348/784/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie  (şase caractere), aprobată prin <LLNK 12011  1832 52IIB1   0133>Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.107 din 7 septembrie 2022 pentru modificarea <LLNK 12017     0122 371   0 14>Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, aprobat prin <LLNK 12017   488 22 321   0 33>Hotărârea Guvernului nr. 488/2017, precum şi pentru reorganizarea activităţii de audit public intern de la nivelul Inspecţiei Muncii, precum şi de la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă;
 • Ordinul ANFP nr. 1.667 din 16 septembrie 2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.164 din 21 septembrie 2022 privind aprobarea <LLNK 12022     0310 321   0 10>Procedurii de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Vezi mai multe știri pe Ziar Roznov

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate