Post vacant de manager la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz

0

În conformitate cu Dispoziția Primarului orașului Bicaz nr. 53/28.02.2018 privind Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz și OMS nr. 1520/2016 privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz, str. Barajului, nr. 31, Jud. Neamț, în data de 18 martie 2019, ora 11,30.

Perioada de desfășurare a concursului: de la data publicării anunțului-08 februarie 2019 până la data de 22 martie 2019.

Concursul se desfășoară în două etape, după cum urmează:

a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, în data de 11 martie 2019, ora 11,30-etapă eliminatorie;
b) etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, în data de 18 martie 2019, orele 11.30.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;
h) nu sunt membrii Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc „Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz .

Dosarele de înscriere se depun în plicuri sigilate, în perioada 08 februarie 2019 – 8 martie 2019 în zilele lucrătoare, luni – vineri, între orele 9.00 – 13.30, la sediul Spitalului Orășenesc „Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz,însoțite de o adresă/scrisoare de intenție destinată spitalului și în atenția președintelui Comisiei de concurs. Adresa/scrisoarea de intenție se va înregistra la sediul spitalului. Vă rugăm să specificați pe plicul sigilat următoarele:

„Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcției de manager – persoană fizică la Spitalul Orășenesc „Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz.”

Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu această ocazie.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar ori a diplomei de master sau doctor în managementul sanitar , economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii, conform prevederilor art.1 din Ordin nr.1520/2016;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului din care rezultă că acesta nu are antecedente penale și îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
o) chitanța de plată a taxei de concurs în valoare de 500 lei, care se va achita la caseria spitalului.

În data de 26 februarie 2019, în intervalul orar 11,00 – 13,00, candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical.

La susținerea proiectului de management poate participa mass-media, precum și orice persoană care și-a manifestat această intenție prin transmiterea unui e-mail la adresa: spitalbicaz@yahoo.ro, cu precizarea numelui și prenumelui persoanei interesate, iar intenția de participare va fi confirmată de comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Eventualele întrebări adresate candidaților în legătură cu proiectul de management, vor fi transmise prin mail cu cel puțin 24 h înainte de susținerea publică a proiectului de management,

Pe site-ul Spitalul Orășenesc „Sf.Ierarh Nicolae” www.spitalbicaz.ro , a Primăriei orașului Bicaz www.primariabicaz.ro, pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, la secţiunea “concurs manageri”, precum și la sediul unității se află afișate:

anunțul de concurs;
bibliografia de concurs;
temele – cadru pentru proiectul de management și structura proiectului de management;
regulamentul de organizare și desfășurare a concursului.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Orășenesc „Sf.Ierarh Nicolae” Bicaz:

a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
c) managementul calităţii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15 – 20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0726/178.053 și 0727/330.507, Persoanele de contact: doamna Geangalău Anca și doamna Croitoru Elena Alina , președintele comisiei de concurs.


Sursa: ZiarBicaz.RO

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența ta. Sperăm că ești de acord cu asta. Dacă nu, poți refuza. Accept Citește mai mult