Acțiuni urgente și concluzii după inspectarea unităților școlare din Municipiul Piatra Neamț

În data de 08 februarie 2024, sub conducerea prefectului Vasile Adrian Niță, s-a desfășurat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Neamț, având ca puncte principale de discuție siguranța în unitățile școlare din municipiul Piatra-Neamț și alte subiecte esențiale privind pregătirea și răspunsul la situații de urgență.

Context și Acțiuni Precedente

În contextul incidentului grav de la Școala Gimnazială nr. 2 Piatra-Neamț din 10 mai 2023, când o parte din tavan s-a prăbușit, a fost constituită o comisie mixtă de control prin Ordinul Prefectului nr. 162/2023. Aceasta, compusă din reprezentanți ai D.S.V.S.A. Neamț, I.S.U. Neamț, D.S.P. Neamț și I.S.C. Neamț, sub coordonarea Instituției Prefectului Județului Neamț, a efectuat 33 de inspecții, evidențiind disfuncționalități majore în administrarea și utilizarea clădirilor școlare, în mare parte datorate depășirii duratei de viață normate a construcțiilor.

CONSTATĂRI REZULTATE ÎN URMA CONTROLULUI:

DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR NEAMŢ
Au fost verificate un număr de 7 unităţi de învăţământ, care au în subordine cantine, urmărindu-se următoarele aspecte:

 • respectarea caracterelor structurale din punct de vedere al spaţiilor, echipamentelor, facilităţilor;
 • respectarea cerinţelor de igienă pe fluxul tehnologic;
 • respectarea bunelor practici de igienă şi producţie în aceste unităţi, precum şi trasabilitatea produselor;
 • respectarea programelor DDD, efectuate de unităţi specializate cu care unităţile de învăţământ deţin contracte;
 • circuitul deşeurilor, eliminarea şi preluarea acestora de către firme specializate cu care unitatea are contract.
  În urma verificărilor nu au fost înregistrate neconformităţi.

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ NEAMŢ
În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele nereguli:

 • în unele săli de clasă iluminatul este necorespunzător şi mobilierul neadecvat vârstei;
 • la unele grupuri sanitare geamurile nu sunt prevăzute cu sită şi există infiltraţii;
 • la sala de sport a LPS Piatra Neamţ, spălătoria funcţionează într-un spaţiu neamenajat şi uscarea lenjeriei se face în grupul sanitar;
 • la Colegiul Naţional de Informatică, sala de sport prezintă infiltraţii, iar pereţii au tencuiala căzută. La internat cazarmamentul şi parchetul sunt deteriorate, tencuiala căzută, instalaţiile sanitare vechi, cabinele wc insuficiente, iar spălătoria necesită reabilitare totală;
 • Grădiniţa cu program normal nr. 13 necesită reabilitare totală, având în vedere vechimea. Există un număr insuficient de grupuri sanitare şi chiuvete raportat la numărul de preşcolari prezenţi. Chiuvetele sunt aşezate la o înălţime necorespunzătoare pentru vârsta copiilor. La data verificării efectuate, în grădiniţă se desfăşurau activităţi de către o firmă privată, activităţi neautorizate ce includeau masă şi somn în condiţii improprii;
 • Grădiniţa cu program normal nr. 1 (Ciupercă) necesită reabilitare totală, având în vedere vechimea. Există un număr insuficient de grupuri sanitare şi chiuvete raportat la numărul de preşcolari prezenţi. În sălile de grupă era mucegai şi iluminatul necorespunzător. Spaţiul unde se depozitează materialul didactic este total impropriu, tavane cu tencuiala căzută şi pereţi degradaţi. Curtea este insalubră;
 • la Şcoala Văleni pavimentul este deteriorat pe holuri, precum şi parchetul în unele săli de clasă. Grupurile sanitare comune fete şi băieţi sunt insalubre, cu număr insuficient de scaune wc şi chiuvete, raportat la numărul de elevi ce frecventează şcoala. Pereţii sunt cu infiltraţii;
 • internatul Colegiului Tehnic Gheorghe Cartianu, Grădiniţa Liceului Teologic „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, precum şi Grădiniţa cu PP nr. 10, necesită reabilitare totală;
 • la Colegiul Naţional Calistrat Hogaş, în corpul A, la etajul al II-lea nu există grup sanitar pentru elevi, iar în corpul B: sălile de clasă sunt subdimensionate şi iluminatul insuficient;
 • la Şcoala gimnazială nr. 3, în corpul B, sălile de clasă de la parter sunt subdimensionate, iar iluminatul este insuficient.

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „PETRODAVA” AL JUDEŢULUI NEAMŢ
În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele nereguli:

 • majoritatea unităţilor şcolare nu fac obiectul autorizării privind securitatea la incendiu, nu au instalaţie de semnalizare, instalaţie de stingere cu hidranţi exteriori/ interiori şi nici instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului;
 • Grădiniţa cu PP nr. 2, din cadrul Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu”, sala de sport a Colegiului Naţional „Gheorghe Asachi”, precum şi sala de sport de la Obor a Liceului cu program sportiv – sunt neautorizate

INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCŢII NEAMȚ
În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele nereguli:

 • cărţile tehnice ale construcţiilor aparţinătoare unităţilor şcolare, nu au fost predate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, respectiv de către Comisia Naţională de Investiţii, actualului proprietar – municipiul Piatra Neamţ;
 • serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Piatra Neamţ nu deţin instrucţiuni privind exploatarea construcţiilor;
 • în cele mai multe cazuri nu au fost identificate evaluări calitative ale construcţiilor pentru stabilirea clasei de risc seismic;
 • în cadrul structurii de personal a unităţilor şcolare nu sunt numite persoane cu pregătire tehnică în domeniul construcţiilor;
 • în timp, au fost efectuate multiple lucrări de intervenţie prin remodelarea funcţională a sălilor de curs, prin schimbarea destinaţiei iniţiale ale unor spaţii, după data la care a fost efectuată recepţia lucrărilor;
 • au fost efectuate lucrări de intervenţie asupra instalaţiilor electrice, prin înlocuirea circuitelor de iluminat şi prize, prin echiparea tablourilor electrice cu siguranţe diferenţiale, prin înlocuirea lămpilor de iluminat, necorelate cu cerinţele normale privind siguranţa în exploatare;
 • lămpile de iluminat care au fost înlocuite nu asigură în încăperi nivelul de iluminare corespunzător, raportat la înălţimea utilă a planului de lucru;
 • prin înlocuirea conductelor din oţel zincat cu conducte din plastic în instalaţiile interioare de încălzire, în condiţiile în care temperatura agentului termic de încălzire atinge aproximativ 70o C, pot fi generate posibile incidente care pun în pericol sănătatea persoanelor din unitate;
 • prin înlocuirea unor conducte din oţel, care asigură alimentarea cu apă a clădirilor, cu conducte din plastic, poate fi afectată funcţionarea reţelelor de alimentare cu apă ale hidranţilor interiori, în caz de incendiu;
 • dispunerea mobilierului în sălile de curs nu îndeplineşte condiţiile minime de accesibilizare a spaţiului pentru persoane cu mobilitate redusă şi nu asigură dimensiuni adecvate în cazul necesităţii evacuării persoanelor în situaţii de urgenţă;
 • diversitatea mobilierului şi a echipamentelor utilizate, în raport cu grupele de vârstă ale elevilor, soluţiile de dispunere şi gradul avansat de uzură fizică a unor obiecte menţinute în folosinţă, afectează negativ calitatea procesului educaţional;
 • ca urmare a inspecţiei vizuale s-a constatat existenţa unor procese avansate de degradare a tencuielilor, a finisajelor exterioare şi interioare, degradări ale pardoselii curţii interioare, la scări, fisuri la pereţii exteriori şi interiori, degradări ale unor părţi şi componente ale instalaţiilor electrice, sanitare şi de încălzire, mucegai şi igrasie pe suprafeţe extinse ale pereţilor, distrugerea şi degradarea placărilor cu gresie şi faianţă (internate), degradarea învelitorilor, jgheaburilor şi burlanelor de pe acoperişuri, infiltraţii datorate apelor meteorice.

Concluzii/măsuri privind rezultatele controlului la unităţile şcolare de pe raza municipiul Piatra Neamţ:

 • prezentarea raportului în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
 • identificarea, de către proprietarul clădirilor, a surselor de finanţare pentru executarea lucrărilor de expertizare, proiectare şi execuţie lucrări de consolidare, modernizare, reabilitare, dotarea cu mobilier şi echipamente necesare funcţionării în condiţii de siguranţă, pentru următoarele obiective:
  • Colegiul Naţional „Petru Rareş”
  • Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”
  • Colegiul Naţional de Informatică
  • Colegiul Naţional „Gheorghe Cartianu”
  • Colegiul Tehnic Forestier
  • Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”
  • Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”
  • Liceul cu Program Sportiv
  • Liceul Teologic Ortodox „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”
  • Şcoala gimnazială nr. 3
  • Şcoala gimnazială „Elena Cuza”
 • dispunerea de măsuri administrative în vederea utilizării în condiţii de siguranţă a construcţiilor, creşterii performanţelor energetice ale clădirilor şi instalaţiilor aferente acestora;
 • efectuarea activităţilor specifice urmăririi comportării în exploatare a construcţiilor prin personal tehnic specializat, stabilirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce revin personalului care efectuează aceste activităţi;
 • identificarea, reconstruirea şi completarea cărţilor tehnice ale construcţiilor, cu instrucţiuni tehnice aplicabile, în acord cu cerinţele normative specifice;
 • instituirea şi înregistrarea în jurnalul evenimentelor a tuturor lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, de refacere şi modernizare a unor părţi de construcţie, a unor categorii de lucrări;

Ca urmare a gradului de pericol în exploatare, următoarele clădiri necesită reevaluarea/ evaluarea tehnică, în vederea asigurării unei corelări optime a criteriului de performanţă cu domeniul de siguranţă necesar, având în vedere durata scurtă de timp care a mai rămas până la atingerea duratei de viaţă normată:
• clădirile corp A obiect C1, C4, C5 şi C6 din cadrul Colegiului Tehnic Forestier;
• clădirea corp C1 – sală de sport, din cadrul Şcolii gimnaziale nr. 5, este încadrată în gradul de risc seismic Rs III;
• clădirea Grădiniţei cu program normal nr. 13;
• clădirea corpului A obiect C1 a Colegiului Tehnologic „Spiru Haret”;
• clădirea corpului C1 a Şcolii gimnaziale „Elena Cuza”, care prezintă un grad ridicat de risc seismic;
• clădirea corpului A obiect C1 a Şcolii gimnaziale nr. 3 este încadrată în gradul de risc seismic Rs III; În luna mai a anului 2023 a fost înregistrat un incident tehnic care obligă factorii responsabili la înlocuirea, în regim de urgenţă, a tabloului electric general, situat la parterul corpului A. Conducerea şcolii a solicitat Primăriei municipiului Piatra Neamţ, prin adresa nr. 3310/19.05.2023, intervenţia de urgenţă pentru înlocuirea tabloului electric general.
• clădirea corpului A obiect C1 a Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş”; În luna august a anului 2022 a fost înregistrat un incident tehnic datorat trăsnetului care a afectat o parte din aparatura aflată în dotarea colegiului, fapt ce obligă la adoptarea unor soluţii tehnice de reconstruire a întregului sistem de protecţie împotriva trăsnetului şi a celui de împământare. La această dată se menţine riscul producerii unui scurt circuit care poate afecta întreaga clădire.
• clădirea corpului C1 a Colegiului Naţional „Petru Rareş” şi zidul de sprijin din zona terenului de sport;
Soluţiile viitoare de intervenţie intră sub incidenţa prevederilor din Codul de proiectare seismică, Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente.

 • datorită gradului actual de pericol în exploatare, următoarele clădiri necesită, în regim de urgenţă, lucrări de intervenţie pentru punerea în siguranţă:
  • clădirile corp C3 şi C4 din cadrul Grădiniţei cu program prelungit „Floare de Colţ”;
  • clădirea corp C3 din cadrul Grădiniţei cu program normal, ce aparţine de Liceul Teologic Ortodox „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, edificată în anul 1921;
  • clădirea corp C1 a Grădiniţei cu program normal nr. 1, edificată în anul 1938;
  • clădirile corp C3 şi C4 ale Grădiniţei cu program normal nr. 11.

“Aceste acțiuni vizează consolidarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii, pentru a asigura un mediu educațional sigur și propice învățării. Este esențială identificarea și alocarea resurselor necesare pentru remedierea urgentă a problemelor constatate, îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor și conformarea la standardele de siguranță.
Fac apel la conducerea Primăriei să sprijine aceste demersuri esențiale pentru asigurarea unui mediu educațional sigur, sănătos și propice dezvoltării armonioase a elevilor din municipiul Piatra Neamț.” a declarat prefectul județului Neamț, Vasile Adrian Niță.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate