Anunț de participare

Judeţul Neamţ, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27, Loc. Piatra-Neamţ, Judeţul Neamţ, telefon 0233212890, fax 0233218208, email: [email protected], cod fiscal 2612839, invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: „Activităţi sportive”, „Proiecte în domeniul social” și „Proiecte în domeniul cultură”.

Ghidurile Solicitantului precum și anexele acestora se regăsesc pe site-ul instituției, la adresa www.cjneamt.ro în secțiunea „Finanțări nerambursabile”.

Obiectivul general al Programului este consolidarea relațiilor dintre autoritățile locale și ONG-uri prin:

– Susţinerea activităţilor sportive;

– Dezvoltarea și diversificarea obiectivelor sociale adresate comunității, în special grupurilor vulnerabile, dezavantajate social;

– Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Județului Neamț, prin susținerea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

Obiectivele specifice ale Programului sunt:

Activități sportive

Stimularea acțiunilor care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv (competiții, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive etc);

Stimularea dezvoltării armonioase a locuitorilor judeţului Neamţ prin încurajarea participării acestora la activități sportive, pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului. 

Proiecte în domeniul social

Respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor din grupurile vulnerabile;

Prevenirea și combaterea discriminării;

Incluziunea socială a persoanelor supuse riscului excluderii și/sau marginalizării;

Egalitatea șanselor pentru persoanele din grupurile vulnerabile, reinserția pe piața forței de muncă;

Solidaritatea socială, conștientizarea și responsabilizarea societății civile în raport cu diferite situații de risc;

Măsuri active pentru combaterea șomajului, abordarea integrată și parteneriatul;

Asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;

Asigurarea unui standard minim de viaţă susţinerii familiei şi copilului, promovării şi garantării exercitării de către persoanele cu nevoi speciale a drepturilor şi libertăţilor fundamentale;

Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea, diversificarea şi/sau oferirea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, găzduire şi sprijin material pentru victimele violenţei în familie (copii, femei şi vârstnici), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de criză;

Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, recuperare şi reabilitare, găzduire şi sprijin material pentru vârstnicii aflaţi în situaţie de risc social (fără suport material şi familial, cu venituri mici şi cu susţinători legali fără posibilităţi materiale, bolnavi şi capacitate redusă de realizare a unor activităţi de auto-gospodărire, fără adăpost etc), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de criză;

Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în creşterea accesului la servicii sociale şi de recuperare de specialitate pentru copiii cu dizabilităţi sau cu întârzieri în dezvoltare;

Organizarea de campanii de conştientizare şi informare a comunității locale, privind necesitatea dezvoltării și diversificării serviciilor de asistență socială pentru categoriile vulnerabile,  în vederea unei mai bune includeri a acestora în comunităţi.

Proiecte în domeniul cultură

Consolidarea relațiilor dintre autoritățile locale și ONG-uri prin sprijinirea sectorului nonguvernamental în vederea dezvoltării sustenabile şi durabilă a culturii.

Dezvoltarea şi promovarea vieţii culturale judeţene prin crearea de evenimente specifice pe plan judeţean, cu impact major asupra publicului ţintă;

Promovarea şi sprijinirea creativităţii culturale;

Consolidarea identităţilor culturale şi conservarea tradiţiilor;

Dezvoltarea relaţiilor inter-culturale;

Promovarea imaginii judeţului Neamţ prin acţiuni care să utilizeze patrimoniul istoric, cultural, arhitectural;

Sporirea accesului la cultură pentru societatea civilă prin promovarea patrimoniului cultural, a turismului cultural;

Promovarea valorilor culturale contemporane prin intermediul proiectelor şi acţiunilor culturale din domeniul artelor vizuale, artelor spectacolului, filmului şi culturii scrise asigurând creatorilor oportunitatea de a-şi face cunoscută opera;

Organizarea de acţiuni de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare specifice judeţului Neamț;

Organizarea de activităţi de promovare a produselor culturale oferite de organizaţii şi instituţii în domeniul cultural, în rândul diverselor categorii de populaţie din judeţ;

Acțiuni dedicate memoriei istorice și spiritualității românești.

Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

Sume disponibile

Activități sportive – Sesiunea II

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 100.000 lei, defalcată astfel:

 • Sportul de performanță:

Divizia superioară – max. 100.000 lei/proiect

Divizia medie – max. 70.000 lei/proiect

Divizie inferioară- max. 50.000 lei/proiect

 • Sportul pentru toțimax. 30.000 lei/proiect

Proiecte în domeniul social – 300.000 lei

Proiecte în domeniul cultură- 200.000 lei

Valoarea maximă acordată prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

Atenție! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat.

Localizare: Grupul țintă trebuie să fie recrutat de pe raza teritorială a județului Neamţ.

Dosarele Cererilor de finanțare se depun la sediul Autorității contractante: Judeţul Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra-Neamţ, Str. Alexandru cel Bun, Nr.27.

Eligibilitatea aplicanţilor

 Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii/culte religioase recunoscute conform legii;
  •  domeniul activităților proiectului pentru care se solicită finanțare să fie inclus înstatutul organizației;
  • să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari;
  • sa aibă sediul social și să-și desfășoare activitatea în judeţul Neamţ;

 Potenţialii solicitanţi nu pot participa la accesarea fondurilor nerambursabile dacă:

 •  sunt subiectul procedurilor de declarare a falimentului, de lichidare, de litigii, de administrări  judiciare, de acorduri cu creditorii sau al altor proceduri similare prevăzute de legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;
 • reprezentanții legali au suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii;
 • sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale sau nu și-au îndeplinit obligațiile asumate printr-un contract de finanțare nerambursabilă încheiat cu Autoritatea Contractantă în ultimii 5 ani;
 • nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, precum şi a impozitelor şi taxelor locale;
 •  furnizează informaţii false/incorecte în documentele prezentate;
 • au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare în timpul procesului de evaluare;
 • persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, care în anul fiscal în curs au încheiat un acord de asociere cu Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ.

Solicitanţii respectiv, partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare declaraţii pe propria răspundere că nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile de la punctele de mai sus.

Modalitate de depunere a proiectelor

 • Cererile de finanţare se depun într-un singur dosar. Formularul de cerere şi anexele  trebuie să fie depuse într-un singur exemplar original. Restul documentelor solicitate se vor depune tot într-un singur exemplar, original/în copie ”conform cu originalul”, conform cerințelor din ghidul solicitantului;
 • Solicitanţii trebuie să depună cererile completate în limba română;
 • Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poşta recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire) la sediul Autorității Finanțatoare: Judeţul Neamţ, Str. Alexandru cel Bun, Nr. 27, cod 610004, Municipiul Piatra-Neamţ– Registratura;
 • Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau Cererile de finanţare nerambursabilă completate de mână vor fi respinse;
 • Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, domeniul de aplicare, titlul proiectului şi menţiunea  „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 10.07.2023, ora 12:00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 11.07.2023-31.07.2023.

Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Judeţului Neamţ, Direcţia Proiecte, Achiziții și Logistică – Serviciul Proiecte Europene/Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor de Utilitate Publică și Proiecte Sociale, telefon 0233/212890, int. 233/270 sau de pe site-ul instituției www.cjneamt.ro în secțiunea ”Finanțări nerambursabile”.  

Notă: Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr.102 din 06.06.2023, Partea a VI-a.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate