Anunț licitație publică – comuna Borlești

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI BORLEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ

617085 comuna Borleşti judeţul Neamţ

Telefon: +04.0233/297.971  +04.0233/297.371 Fax: +04.0233/297.353

E-mail: primaria@borlesti.ro

ANUNT

1.Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA BORLEȘTI, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email [email protected]

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Suprafața totală de 69,00 ha, aparținând domeniului public al comunei Borlești, cu următoarele trupuri: Trup 1 Funduri 30 ha; Trup 2 Troace 19 ha; Trup 1 Breahna 10,00 ha; Trup 2 Breahna 5,00 ha; Trup 3 Breahna 5,00 ha conform Caietului de sarcini, aparținând domeniului public al comunei Borlești, județul Neamț. Închirierea se realizează în conformitate cu prevederile OUG 57/2019 privind codul administrativ si HCL nr. 17/28.02.2023.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă direct la Comuna Borlești, str. Principală, nr. 86, sat Borlești, județul Neamț.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Registratură, telefon:0233297371, fax:0233297353, e-mail:[email protected].

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 Ron. Se achită la casieria instituției.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 17/05/2023, Ora 12.00.

4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul in interior și unul în exterior.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 22/05/2023, Ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Borlești, str. Principală nr. 86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 22/05/2023, Ora 12.00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț-Secția contencios administrativ, localitatea Piatra Neamț, str. Republicii nr. 16, tel:0233212294, fax:0233235655, e-mail:[email protected].

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 28/04/2023

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate