Bani europeni pentru sectorul ONG în 2021-2027

Prin programele operaționale aferente perioadei 2014 – 2020, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a avut un parteneriat prolific cu organizațiile neguvernamentale din România, care au beneficiat de finanțări totale de 2,5 miliarde.

În total, în această perioadă au fost semnate un număr total de 1895 contracte de finanțare cu solicitanți eligibili printre care și ONG-uri și, până în acest moment, au fost făcute plăți către beneficiari în valoare de 1,4 miliarde de euro:

 • Prin Programul Operațional Capital Uman au fost semnate 1.504 contracte în valoare totală de 2,1 miliarde de euro;
 • Prin Programul Operațional Infrastructură Mare au fost semnate 120 de contracte în valoare totală de aproximativ 340 de milioane de euro;
 • Prin Programul Operațional Capacitate Administrativă au fost semnate 256 contracte în valoare totală de 38 milioane euro;
 • Prin Programul Operațional Regional s-au încheiat 15 contracte de finanțare în valoare totală de 20 milioane euro;
 • Organizațiile neguvernamentale sunt beneficiari și în cadrul unor proiecte finanțate prin Programul Operațional Asistență Tehnică.

„Investițiile din fonduri europene în proiectele derulate de ONG-uri, susținute prin Politica de Coeziune și Fondul de Ajutor European pentru cele mai Defavorizate Persoane (FEAD), în perioada de programare 2014 – 2020, au adus în comunități acele schimbări vizibile pe care le așteaptă românii, mai ales cei din grupurile vulnerabile. Sunt 2,5 miliarde de euro care au schimbat viața oamenilor din grupuri dezavantajate, au dat multor copii șanse la educație și multor adulți șansa de a se integra pe piața muncii, au furnizat persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități servicii medicale și de asistență socială mai eficiente și au contribuit la protecția mediului sau conservarea valorilor de patrimoniu. Finanțarea proiectelor derulate de ONG-uri s-a dovedit o investiție în viitorul nostru, într-o societate sănătoasă care garantează fiecărui român dreptul de a trăi demn. Îi felicit pe toți reprezentanții organizațiilor care au depus proiecte în ultimii ani și îi invit să ne fie în continuare parteneri și să acceseze oportunitățile de finanțare pe care le oferă programele naționale și cele regionale aferente perioadei 2021 – 2027, primele apeluri urmând a fi lansate anul acesta”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Cele mai multe proiecte derulate de ONG-uri și finanțate prin fonduri europene au vizat incluziunea socială și combaterea sărăciei, dar și educația și formarea de competențe

Bugetul de 2,1 miliarde de euro accesat de ONG-uri prin Programul Operațional Capital Uman a susținut proiecte pentru reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma), prin implementarea de măsuri integrate; creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem; creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă; reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dezabilități plasate în instituții rezidențiale; creșterea ratei de înscriere și participare la sistemul de învățământ destinat copiilor de vârstă mică și preșcolarilor, la învățământul primar și secundar, profesional și tehnic inițial, terțiar; corelarea dintre abilitățile și competențele dezvoltate în cadrul programelor de studiu ale învățământului superior și cerințele pieței muncii pentru asigurarea tranziției de la sistemul educațional la piața muncii; creșterea ratei de participare a adulților la programe de învățare pe tot parcursul vieții.

Alte proiecte cu finanțare din fonduri europene au fost derulate în domeniul protecției mediului (POIM), îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (POR), dar și în domeniul administrației publice locale, pentru măsuri de optimizare a proceselor orientate către beneficiari (POCA).

Organizațiile neguvernamentale vor putea depune proiecte singure sau în parteneriat, începând cu primele apeluri lansate prin noile programe ale perioadei 2021 – 2027

În perioada de programare 2021 – 2027, ONG-urile vor putea depune proiecte pentru finanțare atât prin programele naționale, cât și prin programele regionale, astfel:

Programul Dezvoltare Durabilă

Pot depune proiecte pentru:

 • Conservarea biodiversității – pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu, proiectele pot fi depuse de autoritățile publice în parteneriat cu ONG-uri care au prevăzut în actul constitutiv activitate care vizează de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii, administratori desemnați în condițiile legii și/sau proprietari ai suprafețelor de teren ce constituie ecosistem degradat aflat în proprietate;
 • Managementul principalelor tipuri de risc – proiectele pot fi depuse de instituțiile publice în parteneriat cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural.

Programul Educație Și Ocupare

Pot depune proiecte pentru:

 • Modernizarea instituțiilor pieței muncii prin reșterea capacității organizațiilor societății civile de implicare în dialog, de a contribui la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate și de a participa, după caz, la furnizarea de măsuri active de ocupare;
 • Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii prin dezvoltarea unei rețele pentru tineret care să furnizeze servicii personalizate și de calitate tinerilor, cu precădere din categoria NEETs (ONG pot fi beneficiari numai în cadrul parteneriatelor cu SPO); pregătirea şi furnizarea ofertei de servicii de formare/ocupare pentru tineri, inclusiv pentru tineri NEET, prin pachete integrate de măsuri active personalizate în funcție de profilul tinerilor; activarea potențialului antreprenorial al tinerilor; dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție pentru susținerea tinerilor cu accent pe tineri NEET, inactivi, șomeri și șomeri de lungă durată, femei;
 • Dezvoltarea antreprenoriatului și a economiei sociale;
 • Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară prin diversificarea și flexibilizarea serviciilor de suport socio-educațional prin susținerea de acțiuni/ măsuri strategice la nivel local pentru îmbunătățirea accesului copiilor cu vârste de la naștere la 6 ani la educația timpurie (ONG –uri în parteneriat cu unitățile de învățământ);
 • Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a articipării grupurilor dezavantajate la educație prin intervenții integrate care vor viza unitățile de învățământ de stat de nivel primar cu risc ridicat de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar în rândul grupurilor dezavantajate și grad ridicat de marginalizare; pachete personalizate de măsuri în vederea sprijinirii accesului și participării la educație (ONG pot fi beneficiari numai în cadrul parteneriatelor cu unitățile de învățământ);
 • Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic prin extinderea/ generalizarea intervențiilor complementare de sprijin, pentru elevii din grupuri vulnerabile (programe de sprijin individualizat); dezvoltarea de programe de informare și conștientizare pentru întreaga comunitate, de sprijin, consiliere și educație parentală, cu focalizare pe părinții copiilor provenind din grupuri vulnerabile; dezvoltarea și furnizarea de programe remediale în vederea sprijinirii elevilor din clasa a IX-a, pentru creșterea nivelului de competență în citit, matematică şi științe (ONG pot fi beneficiari numai în cadrul parteneriatelor cu unitățile de învățământ)

Programul Incluziune și Demnitate Socială

Pot depune proiecte pentru:

 • Locuințe sociale (FEDR) – Solicitanții vor fi UAT-uri în parteneriat cu ONG-uri/furnizori servicii, in cadrul unui apel competitiv. Complementar, aplicând principiul flexibilității conform art.25 CPR vor fi finanțate măsuri de acompaniere în vederea integrării persoanelor vulnerabile/marginalizate beneficiare de locuințe sociale pentru a accesa/beneficia de servicii de tipul acte de identitate/acces la servicii de sănătate/educație pentru sănătate/acces educație/ formare profesionala/angajare furnizate de servicii specializare din cadrul APL singure sau in parteneriat cu ONG.
 • Reglementarea situației așezărilor informale prin susținerea măsurilor de reglementare acompaniate de servicii integrate care vor facilita incluziunea in comunitate, pentru aproximativ 200 de așezări informale – Solicitanții vor fi autorități locale în parteneriat cu ONG-uri cu experiență în acest domeniu;
 • Dezvoltarea de servicii specializate pentru copii cu tulburări de comportament la nivelul fiecărui județ, care includ evaluare multidisciplinară și intervenții multidisciplinare axate pe comunități terapeutice, inclusiv transportul copiilor. Acțiunea este implementată printr-un mecanism competitiv de către furnizorii de servicii sociale acreditați. În situația în care aplicantul este furnizor privat de servicii sociale este obligatorie colaborarea cu autoritatea administrației publice locale de la nivel județean cu atribuții în domeniul protecției copilului;
 • Servicii comunitare pentru copii și familii în vederea prevenirii separării, incluzând consiliere și suport psihologic pentru copii și familie; suport pentru activitățile cotidiene si pentru incluziune școlara sau socio-profesională; acompanierea familiei in vederea susținerii reintegrării, inclusiv măsuri de sprijin material în vederea eliminării factorilor economici care ar putea sa afecteze acest proces; identificare, evaluare si intervenție pentru copiii aflați la risc de separare sau pentru sprijinirea reintegrării; acompanierea familiei in vederea creșterii și îngrijirii propriilor copii, inclusiv măsuri de sprijin material în vederea eliminării factorilor economici care ar putea sa afecteze acest proces; consiliere și suport psihologic pentru copii; suport pentru activitățile cotidiene si incluziune școlară. Acțiunea este asigurată printr-un mecanism competitiv de către furnizori de servicii sociale acreditați. În situația în care aplicantul este furnizor privat de servicii sociale este obligatorie colaborarea cu autoritatea administrației publice locale cu atribuții în domeniul prevenirii separării copilului de familie;
 • Dezvoltarea serviciilor în comunitate prin intermediul serviciilor sociale specifice persoanelor adulte cu dizabilități prin înființarea a 47 (1/ județ și sectoare) echipe mobile de profesioniști, compuse în medie din 2 persoane (de ex 1 consilier juridic și 1 consilier/facilitator social sau orice alt profesionist) care să ofere asistență personală și îndrumare în luarea deciziilor și prin echipe mobile care să asigure intervenții specializate la domiciliu. Ambele componente vor fi implementate de furnizori de servicii sociale publici și privați;
 • Servicii integrate pentru migranți alte categorii de grupuri vulnerabile, cu beneficiari eligibili: furnizorii publici și privați de servicii sociale; ONG-uri, autorități cu activitate în domeniu.

Programul Sănătate

Pot depune proiecte pentru:

 • Măsuri care vizează screening-ul pentru afecțiuni oncologice sau hepatite pot avea drept solicitanți eligibili Ministerul Sănătății/autorități publice/Universități publice de Medicină și Farmacie/ institutele şi instituţiile medicale) publice) în parteneriat cu actori relevanți (alte autorități publice centrale și locale, universităţi, ONG-uri etc.).

Programul Tranziție Justă

Pot depune proiecte pentru:

 • Măsuri care includ creșterea capacitații ONG-uri relevante pentru domeniile acoperite de POTJ, cu responsabilități de monitorizare a intervențiilor, membre în Comitetul de Monitorizare;
 • Acțiuni de formare/ recalificare a forței de muncă cu competente verzi, în meserii adaptate la economii cu emisii reduse – ONG-uri implicate în proiecte de formare în parteneriat cu autorități publice locale, furnizori de formare/servicii sociale.

Programele Regionale

Prin cele 8 programe regionale aferente perioadei 2021 – 2027, ONG-urile vor putea depune proiecte în parteneriat cu alte entități, în domenii precum:

 • IMM și antreprenoriat;
 • Dezvoltarea capacităților de cercetare – dezvoltare – inovare a organizațiilor publice de cercetare, a mediului de afaceri și a autorităților și instituțiilor publice locale/centrale;
 • Regenerare urbană;
 • Turism;
 • Patrimoniou urban;
 • Asistență tehnică.

Calendarul consolidat al apelurilor de proiecte pt. anul 2023 pentru programele finanțate în cadrul politicii de coeziune 2021-2027 și din PNRR este disponibil aici: https://bit.ly/3zVLYHa.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate