CJ Neamț – Finanțare nerambursabilă pentru domeniul „Activităţi sportive – sesiunea a II a”

Anunţ de participareReluare-sesiunea a II a

Unitatea Administrativ Teritorială-Judeţul Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 27, loc. Piatra- Neamţ, Judeţul Neamţ, telefon 0233212890, fax 0233218208, email [email protected], cod fiscal 2612839, invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul „Activităţi sportive – sesiunea a II a”.  În conformitate cu prevederile alin. 1, art. 14 din Legea nr. 350/2005, “Autoritatea finanţatoare trebuie să repete procedura de selecţie de proiecte în cazul în care există un singur participant.”

Ghidul solicitantului precum și anexele acestuia se regăsesc pe site-ul instituției, la adresa www.cjneamt.ro în secțiunea ”Finanțări nerambursabile”.

Obiectivul general al Programului este consolidarea relațiilor dintre autoritățile locale și ONG-uri prin susţinerea activităţilor sportive. 

       Obiectivele specifice ale Programului sunt:

 • stimularea acţiunilor care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv (competiţii, cantonamente, semicantonamente, concursuri şi întreceri sportive etc);
 • stimularea dezvoltării armonioase a locuitorilor judeţului Neamţ prin încurajarea participării acestora la activități sportive, pentru sănătate, educaţie, recreere, ca parte integrantă a modului de viaţă, în vederea menţinerii sănătăţii individului.  

Activităţile cu impact puternic pozitiv asupra comunităţii sunt considerate prioritare.

Suma disponibilă pentru sprijinul financiar acordat de autoritatea finanţatoare este de 100.000 lei, defalcată astfel:

 • Sportul de performanță

Divizia superioară – max. 100.000 lei/proiect

Divizia medie – max. 70.000 lei/proiect

Divizie inferioară- max. 50.000 lei/proiect

 • Sportul pentru toți – max. 30.000 lei/proiect

Valoarea maximă acordată prin acest program este de cel mult 90% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului, ale partenerilor acestuia. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 10% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

Atenție! Gradul de implicare financiară a solicitantului este un criteriu de punctaj, cu cât contribuţia financiară proprie este mai mare de 10%, cu atât punctajul obţinut la evaluare va fi mai ridicat. 

Localizare: Grupul țintă trebuie să fie recrutat de pe raza teritorială a județului Neamţ. 

Dosarele Cererilor de finanțare se depun la sediul Autorității contractante: Unitatea Administrativ Teritorială-Judeţul Neamţ, cu sediul în Municipiul Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr.27. 

Eligibilitatea aplicanţilor

 Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 • să fie persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociații ori fundații constituite conform legii/culte religioase recunoscute conform legii;
 •  domeniul activităților proiectului pentru care se solicită finanțare să fie inclus în statutul organizației; 
 • să fie direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi să nu acţioneze ca intermediari;
 • sa aibă sediul social și să-și desfășoare activitatea în judeţul Neamţ;

 Potenţialii solicitanţi nu pot participa la accesarea fondurilor nerambursabile dacă: 

 •  sunt subiectul procedurilor de declarare a falimentului, de lichidare, de litigii, de administrări  judiciare, de acorduri cu creditorii sau al altor proceduri similare prevăzute de legislaţia şi reglementările naţionale în vigoare;
 • reprezentanții legali au suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii;
 • sunt vinovaţi de grave greşeli profesionale sau nu și-au îndeplinit obligațiile asumate printr-un contract de finanțare nerambursabilă încheiat cu Autoritatea Contractantă în ultimii 5 ani;
 • nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat, precum şi a impozitelor şi taxelor locale; 
 •  furnizează informaţii false/incorecte în documentele prezentate; 
 • au încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisia de evaluare în timpul procesului de evaluare;
 • persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, care în anul fiscal în curs au încheiat un acord de asociere cu Unitatea Administrativ Teritorială-Judeţul Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ.

Solicitanţii respectiv, partenerii (dacă sunt), trebuie să depună odată cu cererea de finanţare declaraţii pe propria răspundere că nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile de la punctele de mai sus.

Modalitate de depunere a proiectelor

 • Cererile de finanţare se depun într-un singur dosar. Formularul de cerere şi anexele  trebuie să fie depuse într-un singur exemplar original. Restul documentelor solicitate se vor depune tot într-un singur exemplar, original/în copie ”conform cu originalul”, conform cerințelor din ghidul solicitantului;
 • Solicitanţii trebuie să depună cererile completate în limba română;
 • Cererile de finanţare nerambursabilă trebuie trimise în plic sigilat, prin poşta recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal (aducătorului i se va elibera o confirmare de primire) la sediul Autoritatii Finantatoare: Unitatea Administrativ Teritorială-Judeţul Neamţ, str. Alexandru cel Bun, nr. 27, cod 610004, mun. Piatra Neamţ, – Registratura;
 • Cererile de finanţare trimise prin orice alte mijloace (ex: fax sau e-mail) sau Cererile de finanţare nerambursabilă completate de mână vor fi respinse;
 • Plicul trebuie să poarte numele complet al solicitantului, adresa organizaţiei, domeniul de aplicare, titlul proiectului şi menţiunea  „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare”. 

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este 16.08.2023, ora 10:00. Selecţia şi evaluarea proiectelor va fi în perioada 16.08.2023-31.08.2023.

Informaţii suplimentare 

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Unitatea Administrativ Teritorială-Judeţul Neamţ, Direcţia Proiecte, Achiziții și Logistică, – Serviciul Proiecte Europene, telefon 0233/212890, int. 233 sau de pe site-ul instituției www.cjneamt.ro în secțiunea ”Finanțări nerambursabile”.   

Notă: Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 102 din 06.06.2023 din,  Partea a VI-a.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate