Contractul privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru stoparea infiltrațiilor la Cetatea Neamț, reziliat

CONSILIULJUDEȚEAN NEAMȚ

20.XI.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

  • Consiliul Județean Neamț, în calitate de achizitor al acestui contract, a decis rezilierea ca urmare a nerespectării obligațiilor asumate de către Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. și S.C. Topoprest S.R.L., în calitate de Prestator
  • Mai mult, S.C. Lemar Industries S.R.L. a utilizat semnătura și ștampila profesională aparținând unui proiectant pe diverse documentații, fără că acestea să fie recunoscute și însușite de persoana în cauză
  • Consiliul Județean Neamț a sesizat instituțiile în drept, întrucât există suspiciunea comiterii unor fapte de natură penală de către S.C. Lemar Industries S.R.L.

U.A.T. Județul Neamț, în calitate de achizitor, a decis rezilierea Contractului de servicii nr. 30624/716/28.11.2022, încheiat cu Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. și S.C. Topoprest S.R.L. (în calitate de Prestator), contract care avea ca obiectelaborarea documentațiilor tehnico-economice – faza Proiect tehnic și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului în cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură“, cod SMIS 145313 – „Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț“.

Conform art. 6.2 din contractul mai sus menționat, „durata de prestare a serviciilor de proiectare este de maximum 10 luni și începe în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului de către ambele părți, după constituirea garanției de bună execuție. Din cadrul duratei de prestare fac parte perioadele necesare obținerii avizelor, acordurilor, Autorizației de construire și Autorizației de desființare. Toate documentaţiile aferente serviciului de proiectare, avizele, acordurile, Autorizaţia de construire și Autorizația de desființare vor fi predate în termen de maxim 10 luni“.

Cum serviciile de proiectare nu au fost finalizate în intervalul prevăzut în contract, s-a încheiat Actul adițional nr. 3, înregistrat cu nr. 25405/618/26.09.2023, prin care termenul limită de predare a documentațiilor tehnico-economice care făceau obiectul acestuia a fost prelungit la cererea Prestatorului, cu 20 de zile, respectiv până la data de 17.10.2023.

La data de 18.10.2023, Prestatorul a depus cu adresa nr. 673/18.10.2023, înregistrată la registratura CJ Neamț sub nr. 27830/18.10.2023, o documentație incompletă, neîntocmită în conformitate cu prevederile legale și contractuale și neverificată tehnic de către echipa de verificatori atestați, asigurați de U.A.T. Județul Neamț. De asemenea, nu era însoțită de avizele, acordurile, Autorizația de construire și Autorizația de desființare, necesare în conformitate cu prevederile din contract.

În această situație, întrucât Consiliul Județean Neamț era în imposibilitatea de a realiza recepția documentațiilor ce fac obiectul Contractului de servicii nr. 30624/716/28.11.2022, așa cum este prevăzut la art. 10.1.13 din acesta, prin adresa nr. 27616/19.10.2023, a notificat Prestatorul în legătură cu faptul că începând cu data de 18.10.2023 s-a pus în aplicare sancțiunea prevăzută la art. 12.1 din contract, pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale pe care Asocierea S.C. Lemar Industries S.R.L. și S.C. Topoprest S.R.L. și le-a asumat: „În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin Contract, atunci Achizitorul este îndreptățit de a deduce, din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor neefectuate, până la îndeplinirea efectivă a obligației“.

Tot prin notificarea mai sus menționată, instituția noastră a pus în vedere Prestatorului faptul că are posibilitatea remedierii situației până la data de 03.11.2023. Întrucât nici până la acest nou termen Prestatorul nu și-a respectat obligațiile contractuale, astăzi, 20.11.2023, a fost luată decizia rezilierii contractului, conform notificării nr. 29686/20.11.2023 transmisă acestuia.

Proiectul are lipsuri și abateri grave de la legislația și normativele tehnice, prezentând inclusiv suspiciunea comiterii unor fapte de natură penală, motiv pentru care prin adresa nr. 29705/20.11.2023 au fost sesizate organele competente, toate aceste considerente făcând imposibilă recepționarea documentației de către Consiliul Județean Neamț.

Din tot acest context complicat, un singur aspect este de apreciat: s-a stopat o situație în care un proiect tehnic prost făcut și prezentând grave abateri de la lege să aibă consecințe negative iremediabile asupra Cetății Neamț.

Consiliul Județean Neamț este hotărât să asigure conservarea acestui monument istoric de importanță excepțională, luând toate măsurile necesare, în spiritul și litera legii, și căutând surse de finanțare nerambursabilă. Nu excludem nici posibilitatea de a  aloca din bugetul propriu sumele necesare pentru punerea în aplicare cu celeritate a lucrărilor de protecție a Cetății Neamț.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate