Două accidente de muncă MORTALE în Neamț (Oficial ITM)

În perioada 01.06-30.06.2023, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2023, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA  IUNIE:

În luna iunie 2023, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 245 acţiuni de control, din care 143 în domeniul relaţiilor de muncă şi 102 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 243 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 126 angajatori au fost sancţionaţi cu 156 sancţiuni contravenţionale, din care 133 avertismente contravenţionale şi 23 amenzi în cuantum de 197.000 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna iunie 2023, au fost realizate un număr de 102 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 94 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 76 angajatori au fost sancţionaţi cu 86 sancţiuni contravenţionale, din care 77 avertismente contravenţionale şi 9 amenzi în cuantum de 36.500 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 21 evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, căderea de la mică înălțime şi accidentele de circulaţie. Dintre evenimentele comunicate, două au fost mortale. Toate evenimentele comunicate sunt în curs de cercetare.

A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna iunie 2023, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 143 controale, au dispus 149 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 70 sancţiuni contravenţionale, din care 14 amenzi în cuantum de 160.500 lei şi 56 avertismente contravenţionale.

La șase angajatori din domeniul construcții au fost identificate șapte persoane care prestau muncă nedeclarată, din care șase persoane prestau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii și o persoană a fost depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

În luna iunie 2023, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instiţuţia noastră 50 contracte colective de muncă.

     B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  IUNIE:     

I. Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor de către angajatorii care desfăşoară activităţi de producţie, depozitare şi comercializare a carburanţilor auto

Acțiunile din cadrul campaniei naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor de către angajatorii care desfăşoară activităţi de producţie, depozitare şi comercializare a carburanţilor auto, se derulează în trimestrele II-III din anul 2023.

Inspectorii de muncă au verificat deţinerea de către toţi utilizatorii a certificatului de examinare „in situ”, pentru instalaţiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv (inclusiv reexaminările acestuia), asigurarea purtării de către toţi lucrătorii expuşi la atmosfere explozive a echipamentelor individuale de protecţie adecvate, respectarea de către toţi angajatorii a instrucţiunilor scrise privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă și  deţinerea de către toţi angajatorii a Fişelor cu date de securitate actualizate pentru toţi agenţii chimici periculoşi prezenţi la locurile de muncă (inclusiv carburanţi auto) şi punerea acestora la dispoziţia lucrătorilor.

Au fost verificaţi 11 de angajatori. Inspectorii de muncă au constatat 8  neconformităţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere şi au aplicat 8 avertismente contravenţionale.

II. Acţiunea nr. 5 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2023, coordonat de către Comisia Europeană

În luna iunie 2023 au fost verificaţi şase agenţi economici şi un număr de 21 produse.  Inspectorii de muncă au dispus două măsuri de remediere şi au aplicat  două sancţiuni contravenţionale.

III. Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor

În perioada 08-15.06.2023, s-a desfăşurat Campania naţională  pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.

Obiectivele campaniei au fost:

 • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării prevederilor legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor;
 • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele  depistate fără forme legale de angajare  de a le înregistra în registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor din domeniul  verificat în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea  de către angajatorii care desfăşoară activitate în  acest domeniu, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă.

Au fost verificaţi 35 de angajatori. Pentru deficienţele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 25 de măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 16 sancţiuni contravenţionale, din care 7 amenzi în cuantum de 124.500 lei şi 9 avertismente contravenţionale.

La 5 angajatori, inspectorii de muncă au identificat 6 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă.

Deficienţele constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 • primirea la muncă a unei  persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua  anterioară începerii activităţii ;
 • angajatorul nu face dovada plăţii drepturilor salariale către toţi salariaţii îndreptăţiţi prin semnarea statelor de plată;
 • nu era respectată obligaţia de acordare a repaosului săptămânal de 48 de ore consecutive;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • nu era respectată obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc;
 • dosarele de personal erau incomplete.

IV.Acţiunea nr. 13 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Acţiune de verificare şi control a respectării prevederilor SSM în domeniile: hoteluri şi alte facilităţi de cazare   şi restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie

În cadrul acțiunii, în perioada aprilie-iunie 2023, au fost verificaţi 20 angajatori care desfășoară activități în domeniul alimentației publice, turismului și comerțului, respectiv: restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri, activități de catering, hoteluri, moteluri și pensiuni. Au fost dispuse 20 măsuri de remediere a neconformităţilor constatate şi au fost aplicate 20 avertismente contravenţionale.

V.Acţiuni de informare a angajatorilor şi angajaţilor cu privire la legislaţia muncii în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă

În luna iunie 2023, un număr de 166 angajatori au fost informaţi în timpul acţiunilor de control, cu privire la respectarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În această lună au fost transmise prin e-mail un număr de 180 informări cu privire la legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

În data de 23 iunie 2023, a fost organizată o reuniune de lucru a Comisiei de Dialog Social a Judeţului Neamţ, la sediul Instituţiei Prefectului. În cadrul acestei întâlniri, inspectorul șef a prezentat un material informativ cu tema “Consecințele economice și sociale ale muncii nedeclarate și subdeclarate”.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA IUNIE :

 • Legea nr. 168 din 12 iunie 2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 • Legea nr.178 din 22 iunie 2023 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social;
 • Legea nr. 179 din 22 iunie 2023 pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Ordinul  nr. 439 din 22 mai 2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 351/2023 pentru aprobarea procedurii şi a condiţiilor tehnice pentru înregistrarea audio-video a probelor de concurs ale proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, accesul la înregistrarea probelor de concurs şi stocarea înregistrării;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57 din 12 iunie 2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului  din sistemul naţional de învăţământ de stat;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 58 din 12 iunie 2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic  şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic  din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile;
 • Ordinul comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale și al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 892 din 4 aprilie 2023 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011;
 • Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 955 din 19 aprilie 2023 pentru aprobarea modelului contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente şi serviciul public de asistenţă socială.

Comunicat transmis de ITM Neamț

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate