În atenția angajatorilor: modificări începând cu 1 ianuarie 2023 (Comunicat oficial ITM Neamț)

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1180/09.12.2022 a fost publicat Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 2171/25.11.2022 pentru aprobarea modelului cadru  al contractului individual de muncă.

Contractul individual de muncă încheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru.

Prin negociere între părţi, contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii.

Prin H.G. nr. 1.447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 1186/09.12.2022, începând cu data de 01.01.2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră (conform art. 1).

Această modificare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă o creștere de 17,6 %, ceea ce în valoare absolută înseamnă 450 de lei, iar în valoare netă salariul este de 1.863 lei, majorarea fiind de 339 lei, iar creșterea pe net de 22,2 %.

La aceeași dată, 01.01.2023, se abrogă H.G. nr. 1.071 din 4 octombrie 2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr.950/05.10.2021, Partea I, potrivit căreia, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, a fost stabilit la suma de 2.550 lei lunar (conform art. 2).

Tot în Monitorul Oficial, nr. 1186, a fost publicată, la data de 09.12.2022, și O.U.G. nr.168/08.12.2022 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin care, începând cu data de 01.01.2023, se majorează salariul minim în domeniul construcțiilor de la 3.000 lei (cât este în prezent) la 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând în medie 24,194 lei/oră (art. XLI). Legiuitorul evidențiază faptul că, în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 4.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, aceste prevederi aplicându-se exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

[ Prevederile art. 60 pct. 5din Legea nr. 227/2015- Codul fiscal:

   ” Scutiri

    Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

………………5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), pentru activitatea desfăşurată în România, în baza contractului individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

──────────

 Potrivit <LLNK 12022    16130 301   0 66>literei d) a articolului IX din ORDONANŢA nr. 16 din 15 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022, prevederile pct. 24 al art. I se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

    a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:………………………… .”

    (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;

    (ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

    2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

    2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;

    2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

    2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

    2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

    2363 – Fabricarea betonului;

    2364 – Fabricarea mortarului;

    2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

    2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

    2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

    1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

    2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

    2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

    0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

    0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;

    2351 – Fabricarea cimentului;

    2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;

    2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

    (iii) 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

DispozițiileO.U.G. nr.168/08.12.2022 (art.XLI alin.5) abrogă, începând cu data de 01.01.2023, prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene prin care, se stabilea că “în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.”

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în sectorul agricol și industria alimentară rămâne la suma de minim 3.000 lei lunar, (și) pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2028, așa cum s-a stabilit prin dispozițiile Legii nr. 135 din 13 mai 2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022 (art. III).

Reamintim faptul că, potrivit prevederilor art. 164 alin.(2)-(3) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază minim brut orar pe ţară și este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară. Mai mult decât atât, conform alin.(4), salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este adus la cunoştinţa salariaţilor prin grija angajatorului.

În conformitate cu dispozițiile art. 260 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, constituie contravenţie și se sancționează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.

În cazul angajatorilor din domeniul construcțiilor, nerespectarea prevederilor privind garantarea în plată a salariului minim de 4.000 lei, atrage pe lângă sancționarea cu amenda contravențională și anularea acordării facilităților fiscale (art. XLI alin.4 din O.U.G. nr.168/08.12.2022).

Potrivit dispozițiilor art.XXXVII din O.U.G. nr.168/08.12.2022, prin derogare de la prevederile din Legea nr.227/2015- Codul fiscal referitoare la determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, baza de calcul, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii, începând cu data de 1 ianuarie 2023 (în privința veniturilor aferente lunilor ianuarie-decembrie 2023 inclusiv), “în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza  lunară de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

    a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

    b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv.

(2)  Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.

(3)  Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în acelaşi condiţii şi în următoarele cazuri:

    a) salariaţilor care desfăşoară activitate în sectorul agricol şi industria alimentară şi nu beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 7, art. 138^2 şi la art. 154 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute în baza unui raport de serviciu, potrivit legii. ”

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate