ISU Neamț face recrutări pentru admiterea la Academia de Poliție

– Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamț recrutează candidaţi pentru concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” –

Pentru anul de învățământ 2022 – 2023, locurile aprobate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență la facultățile aparținând Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt următoarele:

a) 38 de locuri (din care 1 loc pentru rromi și 2 locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială) la Facultatea de Pompieri (programul de studii „Instalații pentru construcții – pompieri”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;

b) 8 locuri la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) – forma de învățământ cu frecvență 4 ani;

Repartizarea candidaților pe locurile alocate IGSU la Facultatea de Drept (programul de studii „Drept”) se realizează ulterior admiterii și se ocupă de candidații admiși în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor.

Cererea-tip de înscriere (prevăzută în anexa nr. 2 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019, cu modificările și completările ulterioare) se descarcă de pe site-ul oficial al MAI (secțiunea Carieră), se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare ([email protected]) și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, prevăzut în Anexa nr. 2 Dispoziția DGMRU nr. II/12526 din 22.06.2022, până la data de 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c)  să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e)  să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f)  să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i)  să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j)  să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea de Pompieri;

c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații pot depune documentele solicitate până la data de 22 iulie 2022.

Locațiile unde se desfășoară probele de concurs

Probele de concurs pentru candidații la Facultatea de Pompieri se susțin potrivit arondării la centrul de selecție de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești.

Susținerea probelor de admitere

Proba de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 22 – 28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30 – 31 august 2022.

Repartizarea și planificarea pentru susținerea probelor de evaluare a performanței fizice și de evaluare a cunoștințelor se realizează de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și sunt aduse la cunoștința candidaților, în timp util, prin postarea acestora pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, precum și al centrului zonal de selecție.

Rezultatele obținute de candidați se centralizează la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și se afișează pe site-ul instituției de învățământ, în ordinea mediilor obținute la proba de evaluare a cunoștințelor.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 6 – 29 septembrie 2022.

Cererea-tip de înscriere, declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare, adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat, se descarcă de pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Interne, al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sau al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ.

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, până la data de 30 septembrie 2022.

Taxa de înscriere la concurs se achită, de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 21 – 27 iulie 2022 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere.

Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere depun documentele justificative pentru scutirea de la plata taxei de înscriere la dosarul de recrutare.

Pentru detalii suplimentare candidații se pot adresa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ sau pot consulta Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, în facultăţile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza” în anul 2022 disponibil la adresa de internet https://www.academiadepolitie.ro/admitere.html.

Informaţii suplimentare puteți obține accesând:

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate