ITM Neamț: trei accidente de muncă mortale. Alte 17 evenimente sunt în curs de cercetare

Comunicat ITM Neamț:

În perioada 01.11-30.11.2022, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ a avut ca obiectiv principal realizarea acţiunilor din Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2022, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr.108/1999, republicată, Legii nr.319/2006, modificată şi completată şi ale Legii nr.53/2003, republicată, modificată şi completată.

 1. ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA NOIEMBRIE:

În luna noiembrie 2022, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ, au fost realizate un număr de 226 acţiuni de control, din care 145 în domeniul relaţiilor de muncă şi 81 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Urmare finalizării acestor acţiuni, au fost dispuse 306 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 106 angajatori au fost sancţionaţi cu 158 de sancţiuni contravenţionale, din care 122 de avertismente contravenţionale şi 36 de amenzi în cuantum de 173.000 lei.

A1. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ

În luna noiembrie 2022, au fost realizate un număr de 81 acţiuni de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost dispuse 70 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

Un număr de 43 angajatori au fost sancţionaţi cu 62 de sancţiuni contravenţionale, din care 53 de avertismente contravenţionale şi 9 amenzi în cuantum de 48.000 lei.

Analiza situaţiei evenimentelor de muncă:

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ au fost comunicate 20 de evenimente de muncă. Împrejurările în care s-au produs cele mai multe evenimente se referă la utilizarea  necorespunzătoare a echipamentelor de muncă, accidentele de circulaţie sau căderea de la mică înălţime. Dintre evenimentele comunicate, trei au fost mortale. Toate evenimentele comunicate sunt în curs de cercetare.

    A2. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ

În luna noiembrie 2022, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 145 controale, au dispus 236 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate şi au aplicat în total 96 de sancţiuni contravenţionale, din care 27 amenzi în cuantum de 125.000 lei şi 69 de avertismente contravenţionale.

La trei angajatori au fost identificate patru persoane care prestau prestau activitate fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Domeniile de activitate în care se presta muncă nedeclarată sunt: creşterea animalelor, curierat şi comerţ.

În luna noiembrie 2022, angajatorii au încheiat şi înregistrat la instiţuţia noastră 21 de contracte colective de muncă  şi un act adiţional la contractul colectiv de muncă.

B. EVENIMENTE DEOSEBITE CARE AU AVUT LOC ÎN LUNA  NOIEMBRIE

I.Acţiunea nr. 2 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor

În perioada aprilie–noiembrie 2022, inspectorii de muncă au verificat 59 de agenţi economici, cu un număr total de 1364 salariaţi.

Pentru încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii de muncă au dispus 50 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate şi au sancţionat contravenţional 38 de angajatori cu 50 de sancţiuni contravenţionale din care, 11 amenzi în cuantum de 48.500 lei şi 39 de avertismente contravenţionale.

II.Acţiunea nr. 4 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii – Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către Comisia Europeană

În luna noiembrie 2022 au fost verificate 6 societăţi şi un număr de 25 produse. Nu au fost dispuse măsuri de remediere şi nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

III. Acţiunea nr. 9 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii-Campanie privind verificarea modului în care se respectă legislaţia în domeniul relaţiilor de muncă în transportul rutier

În perioada 7-11 noiembrie 2022 s-a desfăşurat Campania naţionalăprivind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă şi de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislaţiei şi a directivelor europene ce vizează detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale transpuse în legislaţia naţională, din domeniile: „Transporturi rutiere de mărfuri şi Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători”.

Obiectivele acţiunilor de control au fost:

 • identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată şi luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 • verificarea respectării timpului de muncă şi de odihnă;
 • determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Legii nr.53/2003, modificată şi completată, republicată, ale H.G. nr.905/2017 şi ale legilor speciale în domeniul transportului rutier privind timpul de muncă şi de odihnă;
 • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă;
 • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea  de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul rutier, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă.

Au fost controlaţi 41 de angajatori. Inspectorii de muncă au constatat 79 deficienţe pentru care au dispus măsuri de remediere şi au aplicat 34 de sancţiuni contravenţionale, din care 9 amenzi în cuantum de 16.100 lei.

Principalele deficienţe constatate în acţiunile de control au fost următoarele:

 •  nu se respectă obligaţia privind păstrarea şi descărcarea şi/sau imprimarea, la sediul social, în ordine cronologică şi separat pentru fiecare conducător auto, a înregistrărilor activităţilor sub forma de diagrame tahografice;
 •  nu se respectă obligaţia de a ţine evidenţa timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier şi de a păstra aceste evidenţe pe o perioadă de cel puţin 2 ani;
 •  angajatorul nu face dovada comunicării salariaţilor a informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată în străinătate;
 •  nu era eliberată salariatului, la încetarea activităţii, o adeverinţă de vechime în muncă şi un extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 •  nu  se respectă prevederile legale privind repausul săptămânal.

IV. Acţiunea nr. 15 din Programul Cadru al Inspecţiei Muncii- Acţiunea de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţii cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Pe parcursul trimestrului IV 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamţ desfăşoară Acţiunea de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

În luna noiembrie 2022, au fost verificaţi 4 agenţi economici, care au lucrători expuşi riscurilor legate de  agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Inspectorii de muncă au constatat 4 deficienţe pentru care au dispus măsuri de remediere si au aplicat 4 avertismente contravenţionale.

V. Şedinţa de lucru   I.T.M. Neamţ – Consiliul Consultativ Tripartit

În data de 21 noiembrie 2022, Consiliul Consultativ Tripartit s-a desfăşurat în sistem                 on-line. Actele normative de interes pentru activitatea organizaţiilor patronale, agenţilor economici şi organizaţiilor sindicale, publicate în Monitorul Oficial în ultima perioadă, au fost transmise prin e-mail, membrilor desemnaţi ai organizaţiilor sindicale şi patronale.

C.NOUTĂŢI LEGISLATIVE ÎN LUNA  NOIEMBRIE:

 • Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.109 din 25 octombrie 2022 pentru aprobarea formatului standard, a termenelor şi modalităţii de transmitere a datelor  privind comisiile paritare şi acordurile colective;
 • Legea nr. 291 din 2 noiembrie 2022 privind aprobarea <LLNK 12021     3130 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 3/2021  pentru modificarea şi completarea unor acte normative  în domeniul achiziţiilor publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.347 din 2 noiembrie 2022 privind modificarea şi completarea <LLNK 12018     0BY2 321   0 14>anexelor nr. 1 şi <LLNK 12018     0BY2 331   0  1>2 la <LLNK 12018     1 22 311   0 31>Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea <LLNK 12018     0BY2 321   0 20>condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea  carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152 din 11 noiembrie 2022 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12017   153 12 2S1   0 24>Legii-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.254 din 4 noiembrie 2022 pentru aprobarea <LLNK 12022     0580IG01   0 20>strategiei naţionale de control al respectării regulilor privind perioadele  de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor  de înregistrare a activităţii acestora şi privind activitatea lucrătorilor mobili şi detaşarea conducătorilor auto, precum şi pentru modificarea <LLNK 12007     011232K1   0 21>Normelor metodologice privind activitatea  de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă  ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora,  aprobate prin <LLNK 12007  1058 523261   0 50>Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate