LICEUL CAROL I BICAZ – Anunț concurs pentru post contractual

Anunț concurs pentru post contractual

A)

LICEUL CAROL I BICAZ cu sediul în BICAZ

Strada REPUBLICII Nr. 21, județul NEAMȚ organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului. DE CONDUCERE

2. Denumirea postului: SECRETAR ȘEF, post VACANT, pe perioadă nedeterminată la LICEUL CAROL I BICAZ

3. Timpul de lucru: 8 ore/zi; 40 ore/săptămână

4. Gradul/Treapta profesional/profesională: II.S

5. Scopul principal al postului: organizarea si coordonarea compartimentului secretariat

6. Numărul de posturi:.1

B) Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) formular de înscriere la concurs

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la LICEUL CAROL I BICAZ compartimentul SECRETARIAT, tel.0233/253541, persoană de contact Zahariea Gabriela, email:[email protected]

C) Condițiile generale prevăzute de art.15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2 ) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenie română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European(SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene:

b) cunoaște limba română, scris și vorbit

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s -au luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art .35 alin.(1 lit.h)

Condițiile specifice de participare la concurs;

1. Studii de specialitate : studii superioare

2. Perfecționări(specializări): economic, management, juridic, administrație publică, litere

3. Cunoștințe de operare/ programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoștințe de utilizare şi operare PC (EXCEL, WORD), cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activităţii de învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR

4. Limbi străine(necesitate și nivel) cunoscute: limba engleza

5. Abilități, calități și aptitudini necesare:

– noțiuni de comunicare în relații publice

– disponibilitate la timp de lucru prelungit

– comportament şi conduită adecvată unei instituții de învăţământ atât faţă de copii, părinți cât şi faţă de colegi

– asumarea responsabilității

– rezistență la sarcini repetitive, echilibru emoțional

– adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare

6. Cerințe specifice( conform art. 542. Alin(1) și (2) din O.U.G. 57/2019)

– Vechime în specialitatea studiilor- minim 5 ani

– Vechime în învăţământ – serviciul secretariat – minim 5 ani

– Cunoștințe privind întocmirea şi administrarea corespondenței oficiale

– Cunoștințe privind încadrarea personalului

7. Competențe manageriale (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale)

– respectarea planurilor manageriale ale școlii

– capacitatea de organizare a muncii

– organizare şi coordonare

– analiză şi sinteză

– planificare şi acțiune strategică

– control şi depistare a deficiențelor

– rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor

– excelentă comunicare orală şi scrisă

– lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia

– implicarea în proiectarea activităţii școlii, la nivelul compartimentului

– realizarea planificării calendaristice a compartimentului

– cunoașterea şi aplicarea legislației în vigoare

– folosirea tehnologiei informatice în proiectare

– organizarea documentelor oficiale

– întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor

– asigurarea evidenței, ordonării şi arhivării documentelor unității

– gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică a datelor în programele EDUSAL, REVISAL, SIIIR etc.

– respectarea şi asigurarea fluxului informațional al compartimentului

– asigurarea transparenței deciziilor din compartiment

– asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți şi indirecți

– participarea la activități de formare profesională şi dezvoltare în carieră

– participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar Județean Neamț

– planificarea activităţii compartimentului prin prisma dezvoltării instituționale şi promovarea imaginii școlii

– asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului

– îndeplinirea altor atribuții dispuse de director, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate

– respectarea ROFUIP , ROI, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învăţământ

D) Bibliografia și tematica

1. Legea nr.1/2011 – Legea Educaţiei Naționale cu completările şi modificările ulterioare

2. Legea 53/2003- Codul Muncii cu completările şi modificările ulterioare

3. OMEC nr. 4183/2022 privind Regulamentul de organizare şi funcționare a unităților de învăţământ preuniversitar

4. ORDIN nr.3844/24.005.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor școlare gestionate de unitățile de învăţământ preuniversitar

5. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

6. OUG 17/2017 privind salarizarea personalului nedidactic din învăţământ

7. HG 500/2011 privind întocmirea şi completarea Registrului general de evidența salariaților, cu modificările şi completările ulterioare

8. ORDIN nr. 4050 din 29 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi al personalului de cercetare din învăţământul de stat

9. Legea Arhivelor Naționale 16/1996 republicata

10. HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

11. HG 1294/2004- acordarea ajutorului financiar Euro200

12. Ordin 5379/2022 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

TEMATICA:

1. organizarea sistemului național de învăţământ preuniversitar

2. actele de studii şi documentele școlare în învăţământul preuniversitar

3. regimul actelor de studii şi duplicate

4. salarizare şi încadrare

5. arhivarea şi circuitul documentelor

6. documente școlare

7. întocmirea şi gestionarea bazelor de date EDUSAL, SIIIR, REVISAL

8. acordarea burselor școlare, Euro 200 şi a altor ajutoare sociale pentru elevi

E.) Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

• Depunerea dosarelor 23.11.2022-12.12.2022 între orele 9.00-14.00, la secretariatul școlii

• Selecția dosarelor depuse 19.12.2022

• Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse-19.12.2022, ora 12.00

• Proba scrisă în data de.20.12.2022, ora 10.00, la sediul instituției,

• Afișarea rezultatelor de la proba scrisă, 20.12.2022, ora 12.00 la sediul instituției

• Proba practică în data de 20.12.2022, ora 12.00, la sediul instituției

• Afișarea rezultatelor de la proba practică, 20.12.2022, ora 13.00, la sediul instituției,

• Probă interviu în data de 20.12.2022, ora 13.00, la sediul instituției.

• Afișarea rezultatelor de la proba de interviu: 20.12.2022, ora 14.00, la sediul instituției,

• Afișarea rezultatelor finale: 20.12.2022, ora 14.00, la sediul instituției

Termenele în care se pot depune contestații 20.12.2022-21.12.2022 ora 14.00, respectiv afișarea rezultatelor contestațiilor 22.12.2022 ora 14.00

sursa: Liceul „Carol I” Bicaz

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate