Primăria Bicaz – Anunț concesionare terenuri

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail: [email protected], e-mail persoană de contact: [email protected]

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:

Teren, în suprafaţă de 2.500 m.p., situat în Extravilan Oraş Bicaz, pct. “Podiceni”, oraş Bicaz, N.C. 50768, cu destinaṭia “Amenajare parc agrement”.

Teren, în suprafaţă de 35 m.p., situat în intravilan Dodeni, str. Păltiniş, pct. “Bloc MAI”, oraş Bicaz, N.C. 50895, cu destinaṭia “Intrare în legalitate garaj 

Bunurile care urmează sa fie concesionate, conform H.C.L. nr. 106 din 29.09.2022, H.C.L. nr. 125 din 27.10.2022, ṣi art. 302-331 din O.U.G. 57/2019, aparṭin domeniului privat al Oraṣului Bicaz.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul Oraşului Bicaz.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public ṣi Privat, strada Barajului, nr. 4, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: Contravaloarea documentației de atribuire este de 30 lei, se achită la casierie, sau în contul RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29/11/2022, ora 16.00.

4. Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.12.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraṣului Bicaz, strada Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplar – original și copie

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.12.2022, ora 14.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamṭ, Piatra Neamṭ, B-dul Decebal, nr. 5, telefon: 0233/212717, fax: 0233/232363, e-mail: [email protected]

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16/11/2022

PRIMAR,                                                                              COMPARTIMENT A.D.P.P.,

SĂLĂGEAN NICOLAE                                        NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate