Primăria Bicaz – Anunţ privind bunurile care urmează să fie vândute

 1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal,
  adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul
  Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310,
  interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail: [email protected] , e-mail persoană de
  contact: [email protected]
 2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea
  bunurilor care urmează să fie vândute:
  Imobil -teren, în suprafaṭă de 48 m.p., situat în intravilan Izvoru Muntelui, str.
  Izvoru Muntelui, pct. “Vecinătate Pojoreanu Dumitru”, oraş Bicaz, jud. Neamṭ, N.C.
  54189.
  Imobil -teren, în suprafaṭă de 92 m.p., situat în intravilan Dodeni, str. Barajului,
  pct. “Colonie Poliţie Spate Bl. 23”, oraş Bicaz, jud. Neamṭ, N.C. 54170
  Bunurile care urmează să fie vândute aparṭin domeniului privat al Oraṣului Bicaz.
  Licitaṭia se organizează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 153 din
  21.12.2023, H.C.L. nr. 154 din 21.12.2023 ṣi O.U.G. 57/2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
  exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Oraşului Bicaz.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
  poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea
  Domeniului Public ṣi Privat, strada Barajului, nr. 4, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se
  ridică de la sediul instituției: Persoanele interesate pot achita contravaloarea
  documentației de atribuire de 30 lei, ce se achită la casierie, sau în contul
  RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392.
  3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 19/02/202, ora 16.00.
 4. Informații privind ofertele: conform caietului de sarcini.
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.02.2024, ora 10:00
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraşului Bicaz, cu sediul în
  Bicaz, Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.
  4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare – original și
  copie
 5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 27.02.2024,
  ora 14.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, oraşul
  Bicaz, județul Neamṭ.
 6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea
  instanței: Judecătoria Bicaz, strada Republicii, nr. 21, Bicaz, 615100, telefon: 0233 254
  199, 0233253299, fax: 0233/253299, e-mail: [email protected]
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării:
  02.02.2024.

PRIMAR,
SĂLĂGEAN NICOLAE

COMPARTIMENT A.D.P.P.,

NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate