Primăria Bicaz organizeazã concurs de recrutare

ANUNŢ

Primăria Oraşului Bicaz, cu sediul în localitatea Bicaz, str. Barajului, nr 4, judeţul Neamţ, organizeazã
concurs de recrutare conform H.G. nr. 1336/2022, pentru ocuparea a unei funcții contractuale vacante de execuție de consilier juridic II din cadrul Compartimentului Aparatul permanent de lucru al Consiliului
Local.

Exercitarea raporturilor de muncă se realizează pe o perioadă nedeterminată, normă întreagă, timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Concursul se va desfăşura la sala de ședințe a Primăriei Orașului Bicaz, str. Piatra Corbului, nr. 13, parter
bloc A.N.L.
Calendarul de desfășurare a concursului:
 Afișare anunț :15.05.2023;
 Perioada de depunere a dosarelor: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe site-ul instituției:15.05.2023 – 29.05.2023, la Registratura Primăriei Orașului Bicaz, str. Barajului, nr. 4.
 Selecția dosarelor de înscriere în data de 31.0.52023 și comunicarea rezultatelor în termen de 2 zile
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor la sediul instituției și pe pagina de
internet www.primariabicaz.ro la rubica Concursuri;
Proba scrisă în data de 09.05.2023, ora 10 00 , la sala de ședințe a instituției, str. Piatra Corbului, nr. 13
parter bloc A.N.L.;
Proba de interviu în data de 13.06.2023 ora 10 00 , la sala de ședințe a instituției, str. Piatra Corbului, nr. 13, parter bloc A.N.L.
 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei www.primariabicaz.ro la secțiunea „Concursuri”, în termen de o zi lucrătoare de la
data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz
conform prevederilor art. 47, alin. (3) din HG nr. 1336/2022
 După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, după caz,
candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la Registratura Primăriei Orașului Bicaz, strada Barajului,
nr. 4, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la
data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept conform
prevederilor art. 53 din HG nr. 1336/2022.
 În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a
contestaţiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor conform prevederilor art. 54, alin. (1) din HG nr. 1336/2022  În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor conform prevederilor art. 54, alin. (3) din H.G. nr. 1336/2022

 Rezultatele finale se afişează la sediul instituției şi pe pagina de internet www.primariabicaz.ro la secțiunea „Concursuri”, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, conform prevederilor art. 56 alin. (3) din H.G. nr. 1336/2022
 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
I. Condițiile generale de participare la concurs:
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii prevăzute de Legea
nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul
privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

2

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra
autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii
justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit.h).
II. Condiţii specifice de participare la concurs (conform art. 16 din HG nr. 1336/2022):

 • să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul
  ştiinţe juridice;
 • un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale
  .III. Dosarul de concurs
  Conform art. 35 din HG nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta următoarele documente:
  a) formular de înscriere la concurs (anexat în format electronic prezentului anunț, pe site-ul www.primariabicaz.ro
  la secțiunea „Concursuri”, sau în format fizic la Compartimentul Resurse Umane);
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de
  valabilitate;
  c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
  d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul ştiinţe juridice, vechime un an în specialitatea studiilor juridice;
  e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă de un an de zile în specialitatea studiilor juridice solicitate pentru ocuparea postului;
  f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
  g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  h) curriculum vitae, model comun european; Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 1336/2022 și anexat în format electronic prezentului anunț, pe site-www.primariabicaz.ro la secțiunea „Concursuri”. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia,
  Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.
  În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs. Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Orașului Bicaz, la Registratură str. Barajului, nr.4. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Bicaz, Compartiment Resurse Umane, str. Barajului, nr. 4 și la tel. 0233/254310, int. 109. Condiţiile de participare, bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării
  concursului se afișează pe pagina de internet a instituției www.primariabicaz.ro, secțiunea „Concursuri”.
  Bibliografie:
 1. Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
  ulterioare;
 2. Constituția României;
  3.Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu
  modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și
  completările ulterioare.
 7. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
  Tematica:
 8. Reglementări privind Codul administrativ: – Partea VI Titlul I şi Titlul II – Statutul funcţionarilor publici – Partea III Titlul V (Capitolul 3 Secțiunea 3, art.129 – Atribuţiile consiliului local şi Capitolul 4 Secțiunea 2 ,art.154 și 155- Rolul şi atribuţiile primarului;
 9. Reglementările Constituției României: Titlul I și Titlul II;
 10. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare;
 11. Reglementări egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 12. Reglementări privind Codul de procedură civilă – Titlul preliminar. Domeniul de reglementare al
  Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil CARTEA I. Dispoziţii generale – Titlul I. Acţiunea civilă; Titlul II. Participanţii la procesul civil; Ttlul III. Competenţa instanţelor judecătoreşti;
  Titlul IV. Actele de procedură; Titlul V. Termenele procedurale CARTEA a II-a. Procedura contencioasă –
  Titlul I. Procedura în faţa primei instanţe; Titlul II. Căile de atac CARTEA a V-a. Despre executarea silită –
  Titlul I. Dispoziţii generale; Titlul II. Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului; Titlul III. Executarea
  silită directă
 13. Reglementări privind Codul Civil – Titlul preliminar. Despre legea civilă – Capitole I – IV;
  CARTEA I – Despre persoane – Titlul I. Dispoziții generale; Titlul II. Persoana fizică – Capitole I – III;
  CARTEA III – Despre bunuri – Titlul I. Bunurile și drepturile reale în general – Capitole I – II; Titlul
  II. Proprietatea private – Capitole I – V; Titlul III. Dezmembramintele dreptului de proprietate privată –
  Capitole I – IV; Titlul VI. Proprietatea publica – Capitole I – II; Titlul VIII. Posesia – Capitole I –
  IV; CARTEA V – Despre obligații – Titlul I. Dispoziții generale; Titlul II. Izvoarele obligațiilor – Capitole
  I – IV; Titlul III. Modalitățile obligațiilor – Capitole I – III; Titlul V. Executarea obligațiilor – Capitole
  I – III; Titlul VI. Transmisiunea și transformarea obligațiilor – Capitole I – IV; Titlul VII. Stingerea
  obligațiilor – Capitole I – V; Titlul IX. Diferite contracte speciale – Capitole I – II, V și IX; CARTEA VI
  – Despre prescripția extinctivă, decădere și calculul termenelor – Titlul I. Prescripția extinctivă – Capitole I– IV; Titlul II. Regimul general al termenelor de decădere; Titlul III. Calculul termenelor;
 14. Reglementări privind contenciosul administrativ;
 15. Reglementări privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 16. Reglementări privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic.
 17. Reglementări privind regimul juridic al contravențiilor.

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate