Primăria Borlești: Anunț licitație publică

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: COMUNA BORLEȘTI, str. Principală nr.86, Borlești, judeţul Neamț, telefon 0233297371, fax 0233297371, email [email protected]

 1. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Suprafața de 29.00 ha de pășune, lot Funduri, aparținând domeniului public al comunei Borlești, județul Neamț. Închirierea se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019, art. 332-347, și H.C.L. nr. 33/19.04.2022 modificată prin H.C.L. nr. 39/06.05.2022.
 2. 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în Caietul de sarcini.
 3. 3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Prin solicitare scrisă, direct la Comuna Borlești,str. Principală nr.86, sat Borlești, județul Neamț.
 4. 3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment Registratură, telefon:0233297371, fax:0233297353, e-mail:[email protected].
 5. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 RON. Se achită la casieria instituției.
 6. 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 30/06/2022, Ora 16.00.
 7. 4. Informații privind ofertele: Ofertele se depun în două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior.
 8. 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/07/2022, Ora 10.00.
 9. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Borlești, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.
 10. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.
 11. 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/07/2022, Ora 12.00 la Comuna Borlești, str. Principală nr.86, sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț.
 12. 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Neamț-Secția contencios administrativ, localitatea Piatra Neamț, str. Republiciinr. 16, tel:0233212294, e-mail:[email protected].
 13. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 16/06/2022

Vezi mai multe știri pe Ziar Roznov

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate