Primăria comunei Vânători-Neamț/ Anunț de licitație:

ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ

Str. Ştefan cel Mare, nr.174

Tel.:(+40)0233/251001, Fax:(+40)0233/251307

E-mail: [email protected]

ANUNŢ DE LICITAŢIE

 1. Informații generale privind locatorul: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VÂNĂTORI NEAMŢ, cod poștal 617500, strada Ştefan cel Mare, nr.174, sat.Vânători Neamţ jud. Neamţ, tel: 0233/251001, fax:0233/251307, e-mail: [email protected].

Informații generale privind obiectul închirierii:

Lot unic: două terenuri, cu suprafața totală de 15000 mp, situate în extravilanul comunei Vânători Neamt, bunuri imobile aparţinând domeniului public al comunei Vânători-Neamţ:

Teren 1 suprafața -13176 mp, categoria de folosință neproductiv, identificat cu număr cadastral 53698, CF 53968 Vânători-Neamț.

Teren 2 suprafața – 1824 mp, categoria de folosință neproductiv, identificat cu număr cadastral 51973, CF 51973 Vânători-Neamț.

 • Închirierea se face conform OUG. 57/2019 privind Codul administrativ şi conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Vânatori-Neamț nr. 25 din data de 30.03.2023.
 • Informații privind documentația de atribuire: se găseste în caietul de sarcini.
  • Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentația de atribuire se ridică la sediul Primăriei com. Vânători-Neamț, strada Ştefan cel Mare, nr.174 județul Neamț.
  • Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea domeniului public şi privat, biroul 3, sediul Primariei comunei Vanatori-Neamț
  • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita la casieria Primăriei com. Vânatori-Neamț, județul Neamț.
  •  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.04.2022 ora 16.00
 • Informații privind ofertele:
  • Data limită de depunere a ofertelor: 04.05.2023 ora.15.00.
  • Ofertele se depun la sediul Primăriei comunei Vânători Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.174, sat.Vânători Neamţ jud. Neamţ, Compartimentul Secretariat.
  • Oferta se depune în 1 (unu) exemplar – original.
 • Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 05.05.2023, ora 14.00 la sediul Primăriei comunei Vânători Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr.174, sat. Vânători -Neamţ jud. Neamţ.
 • Instanţa competentă pentru soluţionarea litigiilor: Tribunalul Neamț. Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, b-dul Republicii, nr.16 mun. Piatra Neamţ, c/p poştal 610005, adresa e-mail: [email protected], tel/fax 0233235655. Termeni prevăzuți în Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.
 • Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.04. 2023

Primar,

Maria Petrariu

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate