Primăria Oraşului Bicaz – ANUNŢ

ANUNŢ

Primăria Oraşului Bicaz, cu sediul în localitatea Bicaz, str. Barajului, nr 4, judeţul Neamţ,
organizeazã concurs de recrutare conform H.G. nr. 1336/2022, pentru ocuparea a unei funcții
contractuale vacante de execuție de îngrijitor din cadrul Compartimentului Întreținere, Gospodărire.
Exercitarea raporturilor de muncă se realizează pe o perioadă nedeterminată, normă întreagă, timp
de lucru 8 ore/zi/40 ore/ săptămână.

Concursul se va desfăşura la sala de ședințe a Primăriei Orașului Bicaz, str. Piatra Corbului, nr.
13, parter bloc A.N.L.
Calendarul de desfășurare a concursului:
 Afișare anunț:15.05.2023;
 Perioada de depunere a dosarelor: în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului
pe site-ul instituției:15.05.2023 – 29.05.2023, la Registratura Primăriei Orașului Bicaz, str.
Barajului, nr. 4.
 Selecția dosarelor de înscriere în data de 31.05.2023 și comunicarea rezultatelor în termen de 2
zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor la sediul instituției și pe
pagina de internet www.primariabicaz.ro la rubica Concursuri;
 Proba scrisă în data de 09.06.2023, ora 10 00 , la sala de ședințe a instituției, str. Piatra Corbului,
nr. 13;
 Proba de interviu în data de 13.06.2023 ora 10 00 , la sala de ședințe a instituției, str. Piatra
Corbului, nr. 13;
 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe
pagina de internet a instituţiei www.primariabicaz.ro la secțiunea „Concursuri”, în termen de o zi
lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis”
sau „respins”, după caz conform prevederilor art. 47, alin. (3) din HG nr. 1336/2022
 După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviu, după
caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la Registratura Primăriei Orașului Bicaz, strada
Barajului, nr. 4, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei
dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea
decăderii din acest drept conform prevederilor art. 53 din HG nr. 1336/2022.
 În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a
contestaţiilor verifică îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare
la concurs în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor
conform prevederilor art. 54, alin. (1) din HG nr. 1336/2022  În situaţia contestaţiilor formulate
faţă de rezultatul probei scrise sau al interviului, comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează
lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de
o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor conform prevederilor art.
54, alin. (3) din H.G. nr. 1336/2022  Rezultatele finale se afişează la sediul instituției şi pe
pagina de internet www.primariabicaz.ro la secțiunea „Concursuri”, în termen de o zi lucrătoare
de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, conform prevederilor
art. 56 alin. (3) din H.G. nr. 1336/2022
 Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
I. Condițiile generale de participare la concurs:
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii prevăzute
de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Coduladministrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

2

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra
autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii
justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
II. Condiţii specifice de participare la concurs (conform art. 16 din HG nr. 1336/2022):
a) Nivel studii: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu Diplomă de Bacalaureat;
b) Vechime în specialitatea necesară: nu este cazul;
III. Dosarul de concurs Conform art. 35 din HG nr. 1336/2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs (anexat în format electronic prezentului anunț, pe site-ul
www.primariabicaz.ro la secțiunea „Concursuri”, sau în format fizic la Compartimentul Resurse
Umane);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen
de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după
caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate
cu Diplomă de Bacalaureat;
d) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de
familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului;
f) curriculum vitae, model comun european; Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este
prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 1336/2022 și anexat în format electronic prezentului anunț, pe site-
www.primariabicaz.ro la secțiunea „Concursuri”. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în
clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs. Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Orașului Bicaz, la Registratură str. Barajului, nr.4. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Orașului Bicaz, Compartiment Resurse Umane, str. Barajului, nr. 4 și la tel. 0233/254310, int. 109. Condiţiile de participare,

3

bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării
concursului se afișează pe pagina de internet a instituției www.primariabicaz.ro, secțiunea „Concursuri”.
Bibliografie:

 1. Constituția României;
 2. Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament în femei și bărbați;
 3. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață
  al oamenilor.
 4. Legea nr. 319/2006 privind Securitatea și sănătatea în muncă, actaualizată.
  Tematica de concurs:
 5. Constituția României: art 16 și art 21 ;
 6. Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament în femei și bărbați, art.
  .3^1,art. 4;
 7. Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al oamenilor.
 8. Legea nr. 319/2006 privind Securitatea și sănătatea în muncă, actaualizată.

PRIMAR,
NICOLAE SĂLĂGEAN

RESURSE UMANE
PARNIC MARICICA, consilier superior

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate