Primăria Orașului Bicaz organizează concurs

A N U N Ț

Primăria Orașului Bicaz, cu sediul în orașul Bicaz, Str. Barajului nr. 4, jud. Neamț, organizează
concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr.
1336/28.10.2022, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: cadru tehnic
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la
Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra
autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii
justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu
exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa
funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul
național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale
stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat
-Vechimea în muncă: 6 ani

 • Permis de conducere categoria: B,C.
  Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele
  documente:
  a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-
  cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în
termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume,
după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor
specializări, precum și copiile documentelor / permis de conducere, care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să
ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la
persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date
Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul
sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
Nr.crt. Activităţi Data și ora

 1. Publicarea anunțului 16.05.2023
 2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Primăria Orașului Bicaz, cu sediul
  în orașul Bicaz, Str. Barajului nr. 4, jud. Neamț

Termen-limită: 30.05.2023, ora 14.00

 1. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 06.06.2023, ora 10.00
 1. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 07.06.2023, ora 10.00
 2. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 08.06.2023, ora 10.00
 1. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.06.2023, ora 10.00
 2. Susţinerea probei scrise 12.06.2023, ora 10.00
 3. Afişarea rezultatului probei scrise 12.06.2023, ora 15.00
 4. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 13.06.2023, ora 15.00
 1. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.06.2023, ora 14.00
 2. Susţinerea interviului 15.06.2023, ora 10.00
 3. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 15.06.2023, ora 15.00
 1. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.06.2023, ora 15.00
 1. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.06.2023, ora 10.00
 2. Afişarea rezultatului final al concursului 19.06.2023, ora 13.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant – cadru tehnic

 1. Constituția României;
 2. Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, cu
  modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament în femei și bărbați;
 4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
 5. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată;
 6. Ordinul (M.A.I.) nr. 75/2019 privind aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea , încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
  Tematica de concurs organizat în vederea ocupării postului de cadru tehnic
 7. Constituția României: art 16 și art 21 ;
 8. Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019, cu
  modificările și completările ulterioare;, art., art 540, art. 542;
 9. Legea nr. 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament în femei și bărbați, art .3^1,art.
 10. Reglementări privind Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată,
 11. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, art. 3, art. 15, de la art. art. 31, până la art. 44;
 12. Ordinul (M.A.I.) nr. 75/2019 privind aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea , încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, de la art. 1 până la art. 60.
  Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0735887097, la adresa de e-mail:
  [email protected] și pe website: www.primariabicaz.ro , la rubrica Consursuri persoană de contact: Parnic Marcela, având funcția de consilier superior
  PRIMAR,
  NICOLAE SĂLĂGEAN

Vezi mai multe știri pe Ziar Bicaz

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate