Primăria Piatra-Neamț: începe primirea documentelor pentru Rabla Local

În perioada 5 octombrie – 3 noiembrie 2023, persoanele fizice care au depus solicitări pe platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea participării la Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local) pot depune documentația de solicitare a stimulentului pentru casare la sediul Primăriei municipiului Piatra-Neamț.

Documentația este prevăzută la art. 7 din Regulamentul privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate (Ghidul Solicitantului), anexă la H.C.L. nr. 88 din 12.04.2023 și trebuie să cuprindă următoarele:

a)  cerere tip (disponibilă la ghișeu) care conține și o declaraţie pe propria răspundere că solicitantul nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024; nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; se angajează să predea spre casare și să radieze din circulaţie și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare; se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare;

b) actul de identitate al proprietarului autoturismului;

c)  actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare);

d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat, dacă este cazul;

e)  certificat fiscal eliberat de Direcția Taxe și Impozite a Municipiului Piatra-Neamț din care să rezulte că nu există înregistrate restanțe de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare-în original, nu mai vechi de 30 de zile de la data prezentării;

f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț, nu mai vechi de 90 de zile de la data prezentării;

g) extras de cont emis de unitatea bancară, în care să fie menționat numele titularului și codul IBAN.

În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor menționate mai sus, solicitanții vor prezenta şi alte documente, după caz:

a)  certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi obținerea stimulentul pentru casare prin virarea sumei de 3.000 lei în contul bancar al solicitantului; în situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune o declaraţie pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic,  2020-2024;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în cazul moştenitorului/comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi obținerea stimulentul pentru casare prin virarea sumei de 3.000 lei în contul bancar al reprezentantul legal;

c) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela, potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei şi obținerea stimulentul pentru casare prin virarea sumei de 3.000 lei în contul bancar al tutorelui/curatorului;

d) certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui;

f) împuternicirea notarială, în original, prin care solicitantul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei și din evidențele fiscale ale Municipiului Piatra-Neamț, obținerea stimulentul pentru casare prin virarea sumei de 3.000 lei în contul bancar al persoanei împuternicite; în această situaţie se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate.

         Neprezentarea documentelor prevăzute sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage respingerea dosarului de participare și excluderea solicitantului din program. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea solicitantului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă a programului. Înscrierea persoanelor fizice potrivit prevederilor prezentului regulament se realizează în mod continuu, pe toată durata de desfăşurare a programului, în limita bugetului alocat acestuia.

Stimulentele pentru casare vor fi acordate în conformitate cu Regulamentul privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului, anexă la H.C.L. nr. 88 din 12.04.2023, prin virarea sumelor în conturile bancare ale solicitanților eligibili, după prezentarea documentelor care atestă casarea și radierea autovehicului, ulterior încheierii contractelor de finanțare.

Dosarele se depun la sediul Primăriei municipiului Piatra-Neamț, strada Ștefan cel Mare nr. 6-8, camera 20, ghișeul 7.

            Aici poate fi consultat regulamentul pentru Programul Rabla Local, care conține în secțiunea Anexe și cererea tip: https://www.primariapn.ro/anunturi/-/asset_publisher/d8F7ynMHzZPK/event/id/5427186?redirect=http%3A%2F%2Fwww.primariapn.ro%2Fanunturi%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_d8F7ynMHzZPK%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1.

De asemenea, mai multe detalii pot fi obținute la numărul de telefon 0748.146.768.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate