Programe și strategii de dezvoltare locală a comunei Săvinești, județul Neamț

Strategia de dezvoltare face posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior şi fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială.

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Strategia susține dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul servește nevoile fiecărui cetățean, într-un
mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în mod echilibrat și integrat.
Documentarea și fundamentarea strategiei s-au realizat pe baza rapoartelor primite de la ministere și alte instituții centrale, elaborate în acest scop, materialelor de sinteză elaborate sub egida Academiei Române și altor foruri științifice și academice, datelor accesibile ale instituțiilor europene și ale ONU, sugestiilor și recomandărilor consemnate în urma consultărilor publice cu mediul de afaceri, mediul universitar,
institute naționale de cercetare-dezvoltare, ONG-uri și exponenții reprezentativi ai societății civile, precum și a contribuțiilor unor experți individuali.

Obiectivele pentru dezvoltare durabilă:

 1. Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context
 2. Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției şi promovarea unei agriculturi sustenabile
 3. Asigurarea unei vieți sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă
 4. Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți
 5. Realizarea egalității de gen şi întărirea rolului femeilor şi al fetelor în societate
 6. Asigurarea disponibilității şi gestionării durabile a apei
 7. Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern
 8. Promovarea unei creşteri economice susținute, deschisă tuturor şi durabilă, a ocupării depline şi productive a forței de muncă şi asigurarea de locuri de muncă decente pentru toți
 9. Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovației
 10. Reducerea inegalităților în interiorul țărilor şi între țări
 11. Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile
 12. Asigurarea unor modele de consum şi producție durabile
 13. Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor
 14. Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă
 15. Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deşertificării, stoparea şi repararea degradării solului şi stoparea pierderilor de biodiversitate
 16. Promovarea unor societăți paşnice şi incluziv pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți şi crearea unor instituții eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile
 17. Consolidarea mijloacelor de implementare şi revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a adus o nouă viziune nu doar în ceea ce privește esența obiectivelor stabilite, respectiv caracterul universal și interconectat al acestora, dar și în ceea ce privește implementarea obiectivelor și monitorizarea acestora, care se bazează pe recunoașterea faptului că succesul materializării nu depinde doar de actorul stat, ci și de ceilalți actori implicați, până la cetățean.

Programe și strategii de dezvoltare ale comunei Săvinești, județul Neamț

Comuna Săvinești este așezată în partea central-sudică a județului Neamț, la 12 km de resedința județului, de o parte și de alta a drumului național DN 15 Piatra-Neamț și Bacău. Teritoriul comunei se întinde între lunca râului Bistrița la S-V și până în lunca pârâului Cracău la N-E.
Administrativ-teritorial comuna Săvinești aparține județului Neamț și are în componență următoarele sate: Săvinești și Dumbrava Deal. La acestea se poate adăuga și Colonia Săvinești, o comunitate mică (actualmente cartier) ce a luat ființă odată cu venirea în localitate a muncitorilor și specialiștilor ce au contribuit la ridicarea în anii 1960 a platformei chimice.

Satul Dumbrava Deal (ce a luat ființă după 1907 din locuitorii fugiți de pe moșiile boierești din satele Crăcăuani, Bârgăuani și Rediu) era numit Dumbrava Roșie din deal și s-a constituit pe locul unei dumbrave de stejari ce a fost defrișată dându-se loturi de împroprietărire locuitorilor.
De comuna Săvinești se leagă numele combinatului de fire și fibre sintetice, cândva mândria industriei chimice românești.
Conform datelor de pe Wikipedia, platforma industriala Săvinești a fost ridicată în anul 1957.
S-a început cu o unitate de producție de fibre sintetice. În anul 1958 a fost pus în funcțiune Combinatul de Îngrășaminte Azochim. La Azochim lucrau pe atunci aproape 3.000 de nemțeni. Din platforma industrială mai făceau parte Fibrex, Rifil, Melana și Institutul de Cercetări pentru Fire și Fibre Sintetice (ICEFS) Săvinești (înființat în 1991).
Pe platforma chimică Săvinești, lucrau aproximativ 18.000 de oameni, cu tot cu cei de pe șantiere.

Ca obiective ce merită a fi vizitate, menționăm Biserica cu hramul „Sf. Voievozi”, situată în partea sudică a Săvineştilor, pe terasa a doua a râului Bistriţa, ce s-a ridicat pe locul unei alte biserici construită din stejar pe la jumătatea veacului al 19-lea, biserică ce a fost mistuită de un năpraznic incendiu provocat de descărcări electrice în vara anului 1952.

Această cumplită încercare nu a împins poporul la disperare, ci în anul 1953 constituindu-se un comitet de credincioşi sub îndrumarea preotului Victor Hârțescu, sa început zidirea bisericii. Construită din cărămidă, acoperită cu tablă, biserica în formă de treflă are o lungime de 26 m şi o lăţime de 10 m. Prevăzută cu pridvor la intrare în formă dreptunghiulară, printr-o uşă laterală se ajunge pe o scară spre turn şi clopotniţă, iar printr-o uşă dublă se intră în naosul bisericii. Cafasul şi amvonul încadrează armonic
şi măresc frumuseţea ei interioară. Valoarea catapetesmei stă în vechimea ei istorică iar uşile împărăteşti, sculptate minunat, exprimă arta populară moldovenească de pe aceste plaiuri.
În perioada 2005 – 2013 începe o activitate social – filantropică la Centrul Social Educativ “Popasul Iubirii Milostive“, centru care deserveşte un număr de peste 80 de copii identificaţi de anchetele sociale efectuate de Primăria Săvineşti. Activităţile social – filantropice din această perioadă se împletesc cu cele
cultural – educative. În această perioadă se organizează tabere de pictură, cursuri de
artizanat, cursuri de pregătire profesională etc.

În comuna există școli și grădinițe, cabinete medicale, parohii și biserici, terenuri de sport, sală de fitness și multe altele. În comună există un oficiu poştal. Locuitorii îşi pot face cumpărăturile la magazinul situat în centru, precum şi de la celelalte magazine comerciale care funcţionează pe raza comunei.

Conform sondajul realizat în iunie 2021, din punctul de vedere al locuitorilor comunei Săvinești, cei mai mulți sunt foarte mulțumiți de următoarele îmbunătățiri tehnico-edilitare: străzi asfaltate, rețea de gaz metan, iluminat public modern, rețea de apă-canal, dispensar, dotarea primăriei cu utilaje pentru deszăpezit, terenuri de fotbal, sistem de supraveghere video, școli, etc.

Conform sondajului realizat în iunie 2021, din punctul de vedere al locuitorilor comunei Săvinești, aceștia și-ar dori investiții în:

 • Modernizarea drumurilor,
 • Alimentare cu apă și canalizare în satul Dumbrava Deal,
 • Rețea de distribuție a gazului metan în satul Dumbrava Deal,
 • Renovarea Școlii Dumbrava Vale și Școlii ”I. Gervescu”,
 • Inființarea after school pentru elevi,
 • Modernizarea locuințelor sociale,
 • Reabilitarea spațiului pentru potențiale victime ale violenței domestice,
 • Pietruirea drumurilor de exploatare a terenurilor extravilane,
 • Modernizarea dispensarului,
 • Reabilitarea parcului de interes public,
 • Amenajarea unei zone de agreement și picnic,
 • Organizarea de ateliere de creație populară,
 • Construirea unui teatru de vară,
 • Modernizarea și extinderea iluminatului public în comună,
 • Reabilitarea blocurilor din colonie,
 • Crearea de locuri de muncă,
 • Realizarea de trotuare,
 • Spații de recreere: cafenele, cluburi, cofetării, spațiu de joacă în interior,
 • Transport public în satul Dumbrava Deal.

Pentru a putea propune opţiuni corecte, strategia de dezvoltare locală trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării comunităţii, analiză prin care sunt evidenţiate cerinţele, constrângerile şi opţiunile de dezvoltare. Analiza SWOT nu este o simplă prezentare a factorilor care descriu situaţia economică şi socială curentă şi potenţialul comunei, ea fiind un instrument de bază în procesul de identificare a celor
mai importante direcţii strategice şi priorităţi care să conducă la dezvoltarea economică şi coeziunea socială în perioada următoare. Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi punctele slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate. Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză trebuie să includă următoarele elemente: punctele tari; punctele slabe; oportunităţile; ameninţările.

Aplicarea analizei SWOT se realizează astfel:
 Se construiesc punctele tari.
 Se elimină punctele slabe.
 Se exploatează oportunitățile.
 Se îndepărtează amenințările.
Pentru realizarea unei analize SWOT de succes trebuie să se țină cont de ceea ce dorește un teritoriu să obțină prin aceasta. O analiză SWOT trebuie să fie scurtă și simplă, dar să includă cele mai relevante detalii, prioritizând cei mai semnificativi factori care pot dezvolta, respectiv afecta teritoriul.

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană este necesar să ajungem la un nivel de trai similar celorlalte ţări integrate prin atingerea unui produs intern brut (PIB – indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piaţă a tuturor mărfurilorşi serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unui stat în decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv,
România va beneficia în continuare în perioada 2021 – 2027 de finanţări pe diverse domenii.
Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Săvinești reprezintă instrumentul de lucru al administraţiei publice locale şi este agreat de întreaga comunitate locală. Astfel se vor orienta gândirea, decizia şi acţiunea către îndeplinirea obiectivelor stabilite.
Totodată, prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgenţelor, avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite momente. În aceste condiţii, toţi factorii interesaţi de progresul economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indică atât direcţiile de dezvoltare specifice, cât şi acţiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte
ale administraţiei publice locale.
Strategia de Dezvoltare Locală are rolul de a sprijini Comuna Săvinești în faţa provocărilor economice și politice ale acestuia secol. Aceasta se constituie în scopul orientării dezvoltării comunei prin:
• indicarea direcţiilor de dezvoltare, a priorităţilor şi acţiunilor ce pot fi
întreprinse la nivel local în perioada următoare;
• conştientizarea întreprinzătorilor şi a reprezentanţilor din administraţia
publică locală, cu privire la oportunităţile oferite prin accesarea fondurilor structurale
si de coeziune ale Uniunii Europene, în scopul finanţării investiţiilor necesare pentru
dezvoltarea comunităţii locale

Portofoliu de proiecte

I. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
 Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local,
 Pietruirea drumurilor de exploatare a terenurilor extravilane,
 Extinderea rețelei de alimentare apă – canal în satul Dumbrava Deal,
 Extinderea și modernizarea rețelei de distribuția a gazului metan în satul
Dumbrava Deal.
II. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei Săvinești
 Reabilitarea și modernizarea Școlii Dumbrava Vale,
 Inființare centru de zi pentru elevi,
 Reabilitarea, dotarea și întreținerea locuinței sociale,
 Reabilitarea spațiului pentru potențiale victime ale violenței domestice,
 Reabilitarea clădirilor din comună (T1, T2 și A2) prin proiecte europene,
 Reabilitarea și modernizarea unităților sanitare din comună,
 Înființare parc de interes public în satul Săvinești,
 Amenajare zonă de agrement și picnic în apropierea râului Bistrița,
 Organizarea unui atelier de creație pentru susținerea și conservarea artei
locale,
 Construirea unui teatru de vară în comuna Săvinești.
III. Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor regenerabile de
energie
 Modernizarea și extinderea iluminatului public în comună.
IV. Dezvoltarea capacității administrației locale prin îmbunătățirea continuă a serviciilor publice locale
 Achiziționarea de utilaje și autospeciale de gospodărire comunală,
 Reabilitarea, dotarea și întreținerea secțiilor de votare din comuna
Săvinești.

Click aici pentru a afla detalii despre fiecare proiect.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate