Se repartizează cele 80 de apartamente sociale noi din Blebea, Târgu- Neamț. Criterii:

Urmează să fie repartizate cele 80 de apartamente din cartierul Blebea, Târgu-Neamț. Este vorba despre cele patru blocuri noi, construite cu fonduri obținute de Primăria orașului prin Programul Construcțiilor de Locuințe Sociale derulat conform Legii 114/1996.

Cei interesați să se mute în casă nouă își pot depune dosarele, în vederea repartizării, până luni, 31 octombrie.

Sunt 28 de apartamente cu o cameră, 40 cu 2 camere și 12 cu 3 camere.

Au acces la locuinţă socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu domiciliul stabil în oraşul Targu-Neamt, al căror venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni este sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Naţional de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum şi anterior lunii în care se repartizează locuinţa. (Legea nr. 114/1996, rep.).

Venitul net lunar pe familie se stabileşte pe baza declaraţiei de venit şi a actelor doveditoare, potrivit prevederilor legale.Declaraţiile de venit, in fals, atrag răspunderea materială sau penală, după caz.

Nu pot beneficia de locuinţe sociale, persoanele sau familiile care:

a) deţin în proprietate o locuinţă;
b) au înstrăinat o locuinţă proprietate, dupa data de 1 ianuarie 1990;
c) au beneficiat de sprijinul statului in credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe; d) deţin, in calitate de chirias, o alta locuinţă din fondul locativ de stat;

d) deţin, în calitate de chiriaș, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

Pot beneficia de locuinţe sociale pe baza prezentelor criterii, în ordinea de prioritate stabilită potrivit legii, următoarele categorii de persoane:

– persoanele şi familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,- tinerii care au vârsta de până la 35 de ani,
– tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire sociala si care au implinit vârsta de 18 ani, – invalizii de gradul I si II, persoanele handicapate,
– pensionarii, veteranii si văduvele de război,

– beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, si ai prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

– alte persoane sau familii îndreptățite.

ACTELE NECESARE COMPLETĂRII DOSARELOR:

1. Cerere tip depusă de solicitantul/familia cu domiciliul stabil în Târgu- Neamț.
2. CI/BI sot/sotie, copii majori si persoane majore cu care locuiesc impreuna la aceeasi adresa, certificate de nastere copii minori, hotarare judecatoreasca de incredintare copii – dupa caz (in copii).
3. Acte de stare civilă – certificat de casatorie, deces, hotarare de divort – dupa caz (in copii).
4. Acte privind locuinta de la adresa de domiciliu (contract de inchiriere, de vanzare- cumparare etc.) (in copie).
5. Dispozitia sau hotararea de restituire a imobilului, instiintarea de incetare a contractului, procesul verbal de evacuare – dupa caz (in copie).
6. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (in copie);
7. Decizie asupra capacităţii de muncă şi decizie de pensionare pentru cei pensionaţi pentru invaliditate (in copie);
8. Certificat de revoluţionar – revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 (in copie);
9. Certificat de revoluţionar; urmaş al unei persoane decedate în revoluţia din decembrie 1989 (in copie);
10. Documente din care să rezulte calitatea de veteran de razboi; beneficiar al Decretului – lege nr. 118/1990 şi a celor deportaţi în străinătate / prizonieri (in copie);
11. Declaratie notariala din partea tuturor membrilor majori din familie, ca nu detin in proprietate o locuinta, ca nu au instrainat o locuinta proprietate, dupa data de 1 ianuarie 1990, ca nu au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie pentru realizarea unei locuinte, ca nu detin in calitate de chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat (in original).
12. Adeverinte de venit pentru persoanele incadrate in munca in care se va mentiona venitul net lunar pe ultimele 12 luni, defalcat pe luni (original).
13.Taloanele sau adeverintele de pensie, de pensie suplimentara, de ajutor social (original). 14. Talonul de plata din luna curenta sau anterioara pentru persoanele care beneficiaza de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin (original).
15. Adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale, in care sa se mentioneze veniturile realizate de membrii majori ai familiei (in original) sau ca nu beneficiaza de nici un venit (in original).
16. Certificate fiscale de la Directia Venituri, Impozite si Taxe din cadrul Primăriei oraşului Targu-Neamt, birourile nr. 6 si 7 (in original).
17. Ultima diploma de studii sau adeverinte (in copie legalizata sau in original).

18. Adeverinte din centrul de plasament pt. tinerii peste18 ani proveniti din acea institutie. (in original).
19. Documente sau acte doveditoare pentru adoptie copii (in copie).

Informații suplimentare AICI- CLICK, sau la sediul Primăriei orașului Târgu-Neamț.

Vezi mai multe știri pe Ziar Targu Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate