Urșii de la Alexandru cel Bun: Raportul Corpului de Control al Prefectului la primărie

RAPORT
cu privire la controlul modului de punere în aplicare a metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora în comuna Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ

Prin Ordinul Prefectului nr. 316 din 27.11.2023 privind desfăşurarea unui control tematic la Primăria comuna Alexandru ce Bun, judeţul Neamţ, a fost împuternicit Corpul de Control al Prefectului, pentru a controla modul de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun (Ursus artos) asupra persoanelor şi bunurilor acestora, conform planului de control anexă la respectivul ordin.

A. SITUAŢIA DE FAPT
I. Aspecte semnalate

 1. Scopul controlului
  Activitatea de control vizează evaluarea modului în care reprezentanţii administraţiei publice locale ale comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ şi-au îndeplinit atribuţiile legale în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/2022.
 2. Obiectivele controlului:
  a) verificarea modului de punere în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1), (3) şi (4) din Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ nr. 87 din 16.09.2021 privind aprobarea măsurilor privind organizarea intervenţiei în cazul apariţiei urşilor în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale;
  b) verificarea modului de intervenţie imediată, din partea reprezentanţilor unităţii administrativ-teritoriale Alexandru cel Bun, pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, de pe raza comunei.
  II. Aspecte constatate:
 3. Cu privire la modul de punere în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1), (3) şi (4) din Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ nr. 87 din 16.09.2021 privind aprobarea măsurilor privind organizarea intervenţiei în cazul apariţiei urşilor în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale
  Prin hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ invocată s-au stabilit următoarele:
  „Art. 1 (1) Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ va identifica medicii veterinari care să îndeplinească prerogativele prevederilor art. 65 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea utilizării armelor pentru tranchilizarea animalelor. Termen: 20.09.2021, ora 14.00
  (2) Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ va organiza o întâlnire cu medicii veterinari identificaţi potrivit alin. (1) şi le va trasa recomandări pentru a se autoriza în cel mai scurt timp, conform Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea utilizării armelor pentru tranchilizarea animalelor. Termen: 01.10.2021
  Art. 2 Medicii veterinari, identificaţi conform prevederilor art. 1, vor încheia un protocol de colaborare cu Direcţia Silvică Neamţ, în vederea utilizării armei pentru tranchilizare din dotarea acestei instituţii. Termen: 22.09.2021
  Art. 3 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ va întreprinde demersurile legale în vederea achiziţionării unei arme pentru tranchilizarea animalelor. 15.10.2021
  Art. 4 (1) Următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Pipirig, Borca, Farcaşa, Poiana Teiului, Grinţieş, Ceahlău, Hangu, Bicaz, Taşca, Bicaz Chei, Bicazu Ardelean, Dămuc, Tarcău, Pângăraţi, Alexandru cel Bun, Piatra Neamţ, Tazlău vor încheia contracte cu gestionarul fondului de vânătoare competent teritorial, conform prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice. Termen: 30.09.2021
  (2) Garda Forestieră şi Direcţia Silvică Neamţ vor transmite unităţilor administrativ-teritoriale nominalizate la alin. (1) lista fondurilor de vânătoare private şi de stat precum şi persoanele de contact. Termen: 21.09.2021
  (3) Unităţile administrativ-teritoriale nominalizate la alin. (1) au obligaţia de a-şi procura arma pentru tranchilizarea animalelor. Termen: 14.10.2021
  (4) Unităţile administrativ-teritoriale nominalizate la alin. (1) au obligaţia să încheie contracte cu medicii veterinari care îndeplinesc condiţiile de la art. 1. Termen: 01.10.2021
  Art. 5 Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ va pune la dispoziţia unităţilor administrativ-teritoriale lista medicilor veterinari identificaţi conform art. 1, în vederea încheierii de contracte de prestări de servicii, în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021. Termen: 21.09.2021, ora 14.00
  Art. 6 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.”
  Urmare controlului, în raport de prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ nr. 87 din 16.09.2021, s-a constatat existenţa numai a Contractului de prestări serviciu de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun, înregistrat la Primăria comunei Alexandru cel Bun cu nr. 14.641 din 22.11.2023 şi la Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Neamţ sub nr. 1.037 din 22.11.2023.
  În respectivul contract de prestări servicii, la art. 7 obligaţiile părţilor, pct. 7.1 obligaţiile prestatorului lit. a) nu sunt înscrise numărul şi data licenţei pentru gestionarea fondurilor cinegetice eliberată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, deşi în modelul Contractului de prestări servicii de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun, anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021, la art. 7 obligaţiile părţilor, pct. 7.1 obligaţiile prestatorului lit. a) se precizează că „Prestatorul este licenţiat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în baza Licenţei nr. ………/……….. şi are încheiat contract de gestiune a unui fond cinegetic”.
  Conducerea Primăriei comunei Alexandru cel Bun nu a pus la dispoziţia Corpului de control al prefectului, motivând că nu le-au fost comunicate, următoarele documente:
  a) lista fondurilor de vânătoare private şi de stat, precum şi persoanele de contact, întocmită de Garda Forestieră împreună cu Direcţia Silvică Neamţ;
  b) lista medicilor veterinari de liberă practică, precum şi datele de contact al acestora, întocmită de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ.
 4. În ceea ce priveşte modul de intervenţie imediată, din partea reprezentanţilor unităţii administrativ-teritoriale Alexandru cel Bun, pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, de pe raza comunei, potrivit prevederilor Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021
  Urmare controlului s-a constatat existenţa următoarelor documente:
  a) contractul prevăzut la pct. 1 din prezentul raport;
  b) rapoartele de eveniment al echipei de intervenţie constituite pe baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021, după cum urmează:
 • raport de eveniment al echipei de intervenţie nr. indescifrabil din data de 14.11.2023 ora 20,00 – 22,30, semnat doar de reprezentantul comunei Alexandru cel Bun, în persoana d-lui Popovici Ovidiu-Florin – Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, însoţit de Raportul de activitate nr. 14.398 din 15.11.2023, întocmit de aceeaşi persoană şi însuşit de primarul comunei, d-nul Rotaru Ion;
 • raport de eveniment al echipei de intervenţie nr. 14.655 din data de 21.11.2023 ora 20,18, semnat doar de reprezentantul comunei Alexandru cel Bun, în persoana d-lui Popovici Ovidiu-Florin – Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, însoţit de Raportul de activitate nr. 14.655 din 21.11.2023, întocmit de aceeaşi persoană şi însuşit de primarul comunei, d-nul Rotaru Ion;
 • raport de eveniment al echipei de intervenţie nr. 14.779 din data de 22.11.2023 ora 00,18, semnat doar de reprezentantul comunei Alexandru cel Bun, în persoana d-lui Popovici Ovidiu-Florin – Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, însoţit de Raportul de activitate nr. 14779 din 23.11.2023, întocmit de aceiaşi persoană şi însuşit de primarul comunei, d-nul Rotaru Ion;
 • raport de eveniment al echipei de intervenţie nr. 14.780 din data de 23.11.2023 ora 19,37, semnat doar de reprezentantul comunei Alexandru cel Bun, în persoana d-lui Popovici Ovidiu-Florin – Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, însoţit de Raportul de activitate nr. 14780 din 24.11.2023, întocmit de aceeaşi persoană şi însuşit de primarul comunei, d-nul Rotaru Ion;
 • raport de eveniment al echipei de intervenţie nr. 14.780 R/1 din data de 24.11.2023 ora 19,45, nesemnat nici de reprezentantul comunei Alexandru cel Bun, în persoana d-lui Popovici Ovidiu-Florin – Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, însoţit de Raportul de activitate nr. 14780 R/1 din 25.11.2023, întocmit de aceiaşi persoană şi însuşit de primarul comunei, d-nul Rotaru Ion;
 • raport de eveniment al echipei de intervenţie nr. 14.780 R/2 din data de 25.11.2023 ora 20,30, semnat doar de reprezentantul comunei Alexandru cel Bun, în persoana d-lui Popovici Ovidiu-Florin – Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, însoţit de Raportul de activitate nr. 14780 R/2 din 25.11.2023, întocmit de aceeaşi persoană şi însuşit de primarul comunei, d-nul Rotaru Ion;
 • raport de eveniment al echipei de intervenţie nr. 14.830 din data de 26.11.2023 ora 20,01, semnat doar de reprezentantul comunei Alexandru cel Bun, în persoana d-lui Popovici Ovidiu-Florin – Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, însoţit de Raportul de activitate nr. 14830 din 27.11.2023, întocmit de aceeaşi persoană şi însuşit de primarul comunei, d-nul Rotaru Ion.
  Facem precizarea că respectivele rapoarte de eveniment nu au fost transmise de către conducătorul echipei de intervenţie în termen de 24 de ore de la întocmire către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Neamţ şi către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.
  În plus, după finalizarea acţiunii de intervenţie imediată, în termen de cel mult 24 de ore, trebuia să fie întocmit raportul de eveniment, în (3)trei exemplare, care se semna de:
  a) conducătorul echipei de intervenţie, şi nu de şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă;
  b) medicul veterinar care participă la intervenţie, nu a fost cazul pentru că nu a participat nici măcar medicul veterinar de liberă practică concesionar desemnat de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ;
  c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului sau al Gărzii forestiere, care participă la intervenţia imediată, după caz;
  d) conducătorul efectivelor de jandarmi care participă la intervenţia imediată.
  La raport se anexează, după caz, declaraţiile persoanelor păgubite.
  În raport de Procedura privind modul de acţiune a instituţiilor responsabile în gestionarea intervenţiilor în cazul incidentelor generate de specia Ursus artos (urs brun), anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/2022, Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, desfăşoară activităţi de coordonare şi supraveghere a activităţii medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, iar medicii veterinari desfăşoară următoarele activităţi:
  2.1. Medici veterinari de liberă practică împuterniciţi:
  a) folosesc mijloacele specifice de intervenţie pentru administrarea substanţelor necesare pentru imobilizarea sau eutanasierea exemplarelor de urs;
  b) la solicitarea direcţiei sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, recoltează probe biologice de la exemplarul în cauză, suspect de boli infecţioase, pentru stabilirea diagnosticului;
  c) realizează marcarea/individualizarea exemplarelor de urs tranchilizate în vederea relocării.
  2.2. Medici veterinari de liberă practică desfăşoară următoarele activităţi, în baza contractului încheiat cu unitatea administrativ-teritorială:
  a) folosesc mijloacele specifice de intervenţie pentru administrarea substanţelor necesare pentru imobilizarea sau eutanasierea exemplarelor de urs;
  b) recoltează probe biologice, asigurând, după caz, următoarele resurse materiale: autolaborator, trusă recoltare probe, echipament de protecţie, ladă izotermă pentru transportul probelor;
  c) realizează marcarea/individualizarea exemplarelor de urs tranchilizate în vederea relocării.
  2.3. Primarul/Viceprimarul unităţii administrativ-teritoriale, desfăşoară următoarele activităţi:
  a) se deplasează la locul incidentului şi conduce echipa de intervenţie;
  b) iniţiază măsuri pentru informarea populaţiei cu privire la existenţa unui potenţial pericol determinat de prezenţa unor exemplare de urs, modul de comportare, metode de protejare a bunurilor şi animalelor domestice, restricţii şi obligaţia de respectare a recomandărilor reprezentanţilor instituţiilor cu atribuţii în gestionarea evenimentelor;
  c) informează prefectul cu privire la resursele umane şi materiale la dispoziţie cu care pot acţiona în sprijin pentru gestionarea situaţiei;
  d) consultă registrul naţional al alungărilor, tranchilizărilor şi relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs, în vederea fundamentării deciziei de intervenţie;
  e) pune la dispoziţia medicului veterinar de liberă practică împuternicit arma de tranchilizare/eutanasiere;
  f) pune la dispoziţia gestionarului fondului cinegetic contractant/Gărzii forestiere situaţia actualizată a delimitării zonei în scopul stabilirii cu precizie a modului de acţiune.
  2.4. Personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului fondului cinegetic desfăşoară următoarele activităţi:
  a) se deplasează la faţa locului şi participă la intervenţie prin desfăşurarea de acţiuni menite a alunga/imobiliza/captura animalul;
  b) evaluează situaţia, atunci când ajunge primul la locul incidentului, şi comunică datele către ceilalţi membri ai echipei de intervenţie;
  c) asigură relocarea exemplarului de urs în locaţiile de destinaţie indicate de Garda forestieră;
  d) extrage prin împuşcare exemplarul de urs, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenţie;
  e) asigură condiţii optime pentru exemplarele rămase orfane/rănite până la predarea acestora centrelor autorizate.
  2.5. Garda forestieră desfăşoară următoarele activităţi:
  a) pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale lista actualizată a gestionarilor fondurilor cinegetice, în scopul stabilirii competenţei teritoriale a acestora;
  b) se deplasează la faţa locului şi participă la intervenţie prin desfăşurarea de acţiuni menite a alunga/imobiliza/captura animalul;
  c) evaluează situaţia, atunci când ajunge prima la locul incidentului, şi comunică datele către ceilalţi membri ai echipei de intervenţie;
  d) în cazul acţiunilor de relocare, identifică posibilele locaţii de destinaţie şi asigură obţinerea acceptului gestionarului de fond cinegetic;
  e) extrage prin împuşcare exemplarul de urs, potrivit deciziei conducătorului echipei de intervenţie.

B. SITUAŢIA DE DREPT
Sediul materiei:

 1. Articolele 4 – 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/2022, potrivit cărora:
  „ART. 3
  Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (3) lit. c), în situaţia în care nu există contract de prestări servicii de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun încheiat între unitatea administrativ-teritorială şi gestionar sau în cazul în care personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului nu se prezintă imediat la acţiunea de intervenţie, din echipa de intervenţie face parte personalul tehnic de specialitate al Gărzii forestiere.
  ART. 4
  (1) Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs se efectuează gradual prin următoarele metode:
  a) alungare prin diverse mijloace;
  b) tranchilizare şi relocare;
  c) extragere prin eutanasiere sau împuşcare.

  (2) În cazul intervenţiei prin tranchilizare şi relocare, precum şi al extragerii prin eutanasiere sau împuşcare, nu este necesară eliberarea prealabilă a autorizaţiei de recoltare/capturare prevăzute în Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Decizia privind alegerea uneia dintre metodele prevăzute la alin. (1) este luată de către conducătorul echipei de intervenţie şi se consemnează în raportul evenimentului prevăzut la art. 11 alin. (1).
  ART. 5
  (1) Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs se efectuează gradual, începând cu metoda alungării.
  (2) În cazul în care exemplarul alungat revine şi poate ameninţa viaţa ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora, echipa de intervenţie procedează la tranchilizarea şi relocarea acestuia.
  (3) Marcarea şi monitorizarea exemplarelor tranchilizate care urmează a fi relocate se realizează prin montarea de colare GPS sau prin montarea de crotalii auriculare şi microcip, care nu afectează în niciun fel integritatea corporală a acestora.
  (4) Extragerea ursului prin eutanasiere sau împuşcare se face în următoarele situaţii:
  a) dacă intervenţiile prin metoda alungării, respectiv a tranchilizări şi relocării nu dau rezultate şi gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului;
  b) dacă siguranţa şi securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora sunt puse în pericol;
  c) dacă siguranţa şi securitatea membrilor echipei de intervenţie sunt puse în pericol;
  d) dacă exemplarul de urs în cauză se răneşte în cursul acţiunii de intervenţie şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
  e) dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană neautorizată, prezintă răni şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;
  f) dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni incompatibile cu viaţa.
  (5) Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs se efectuează gradual, prin analizarea la faţa locului de către echipa de intervenţie a nivelului de risc stabilit potrivit Procedurii privind modul de acţiune a instituţiilor responsabile în gestionarea intervenţiilor în cazul incidentelor generate de specia Ursus arctos (urs brun), prevăzută în anexa nr. 2.
  ART. 6
  (1) Tranchilizarea şi eutanasierea se efectuează de medicul veterinar, cu sprijinul personalului tehnic de specialitate al gestionarului sau al Gărzii forestiere. Arma de tranchilizare/eutanasiere poate fi deţinută de medicul veterinar sau poate fi pusă la dispoziţia acestuia de către autorităţi publice, persoane fizice sau juridice care deţin în mod legal asemenea arme, cu respectarea art. 65 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul extragerii prin împuşcare, arma de vânătoare poate fi folosită exclusiv de personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului sau de către personalul tehnic de specialitate al Gărzii forestiere.
  (3) În cazul exemplarelor de sex feminin, intervenţia imediată se va efectua cu precădere prin metoda alungării sau prin metoda tranchilizării şi relocării; în cazul extragerii prin eutanasiere/împuşcare a unui exemplar de sex feminin cu pui, aceştia sunt relocaţi de urgenţă în cadrul unor centre de reabilitare specializate sau adăposturi autorizate.
  (4) Costurile de întreţinere a puilor de urs relocaţi după intervenţia imediată sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Cuantumul şi modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor*).
  *) A se vedea Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1415/2021 pentru aprobarea tarifelor standard privind intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs care acţionează în intravilanul localităţilor, precum şi a cuantumului şi a modalităţii de acordare a costurilor de întreţinere a puilor de urs relocaţi.
  ART. 7
  (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabileşte sistemul de monitorizare a intervenţiilor imediate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare şi relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare.
  (2) Sistemul de monitorizare prevăzut la alin. (1) se stabileşte pe baza registrului naţional al alungărilor, tranchilizărilor şi relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.
  (3) Aplicarea măsurilor de monitorizare a intervenţiilor imediate prevăzute la alin. (1) este asigurată de:
  a) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi structurile teritoriale;
  b) Garda Naţională Forestieră, prin structurile teritoriale;
  c) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
  d) unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora s-a produs evenimentul;
  e) centrele de reabilitare/îngrijire.
  ART. 8
  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele responsabilităţi şi atribuţii:
  a) desemnează prin decizie a conducătorului instituţiei un punct de contact naţional pentru gestionarea registrului naţional al alungărilor, tranchilizărilor şi relocărilor ori extragerilor prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs;
  b) înfiinţează şi gestionează registrul naţional prevăzut la art. 7 alin. (2);
  c) în baza datelor centralizate la nivel naţional, elaborează Raportul anual privind alungarea, tranchilizarea şi relocarea ori extragerea prin eutanasiere sau împuşcare, denumit în continuare Raport, pe care îl transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.
  ART. 9
  Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului au următoarele responsabilităţi şi atribuţii:
  a) desemnează o persoană de contact privind alungarea, tranchilizarea şi relocarea ori extragerea prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs;
  b) transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului date relevante în conformitate cu cerinţele registrului naţional prevăzut la art. 7 alin. (2), ori de câte ori este cazul;
  c) colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a produs evenimentul pentru punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a intervenţiilor imediate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare şi relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare, prevăzut la art. 7 alin. (1).
  ART. 10
  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are următoarele responsabilităţi şi atribuţii:
  a) colaborează la nivel local cu autorităţile competente pentru protecţia mediului şi cu autorităţile administraţiei publice locale pentru implementarea la nivel local a sistemului de monitorizare a intervenţiilor imediate asupra exemplarelor de urs, prin alungare, tranchilizare şi relocare ori extragere prin eutanasiere sau împuşcare, prevăzut la art. 7 alin. (1);
  b) prin intermediul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, asigură prezenţa la acţiunea de intervenţie imediată, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit.
  ART. 11
  (1) După finalizarea acţiunii de intervenţie imediată, în cel mult 24 de ore, se întocmeşte un raport al evenimentului, în 3 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care este semnat de:
  a) conducătorul echipei de intervenţie;
  b) medicul veterinar care participă la intervenţie;
  c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului sau al Gărzii forestiere, care participă la intervenţia imediată;
  d) conducătorul efectivelor de jandarmi care participă la intervenţia imediată.
  (2) La raport se anexează, după caz, declaraţiile persoanelor păgubite.
  (3) Raportul evenimentului prevăzut la alin. (1) se transmite de către conducătorul echipei de intervenţie în termen de 24 de ore de la întocmire către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, precum şi către comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă competent”.
 2. Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ nr. 87 din 16.09.2021 privind aprobarea măsurilor privind organizarea intervenţiei în cazul apariţiei urşilor în intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale.

C. Concluzii:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/2022, a fost aplicată parţial, astfel:

 1. În vederea punerii în aplicare a ordonanţei de urgenţă şi pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind tranchilizarea şi relocarea ori extragerea prin eutanasiere a exemplarelor de urs, comuna Alexandru cel Bun nu a încheiat un contract de prestări servicii cu un medic veterinar de liberă practică, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, şi nici nu a avut la dispoziţie o listă a medicilor veterinari de liberă practică de pe raza judeţului Neamţ care deţin arme de tranchilizare/eutanasiere.
 2. Acţiunile întreprinse s-au limitat la prezenţa pe teren a reprezentanţilor Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Neamţ, a reprezentantului Primăriei comunei Alexandru cel Bun – şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi la întocmirea unui număr de 7 rapoarte de eveniment, asumate de către reprezentantul primăriei şi aduse la cunoştinţa primarului comunei.
 3. Respectivele rapoarte de eveniment nu au fost transmise de către conducătorul echipei de intervenţie în termen de 24 de ore de la întocmire către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Neamţ, în vederea completării Registrului naţional al alungărilor, tranchilizărilor şi relocărilor/extragerilor prin eutanasiere sau împuşcare a exemplarelor de urs, şi către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

D. Măsuri:
Transmiterea, în copie, a prezentului raport Primăriei comunei Alexandru cel Bun, pentru a lua, de îndată, următoarele măsuri:

 1. Încheierea unui contract de prestări servicii cu un medic veterinar de liberă practică, prin intermediul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, care asigură prezenţa la acţiunea de intervenţie imediată, potrivit ordonanţei de urgenţă, a medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru asigurarea serviciilor de specialitate privind tranchilizarea şi relocarea ori extragerea prin eutanasiere a exemplarelor de urs.
 2. Asigurarea că echipa de intervenţie este formată din:
  a) primarul/viceprimarul comunei Alexandru cel Bun, desemnat în comitetul local de situaţii de urgenţă potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) personal din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Neamţ, aflat în serviciu în zona unde a fost semnalată prezenţa exemplarului de urs;
  c) personal tehnic de specialitate angajat al gestionarului care a încheiat contract de prestări servicii de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun cu unitatea administrativ-teritorială pentru asigurarea serviciilor de specialitate prevăzute de respectiva ordonanţă de urgenţă, în zona unde s-a produs evenimentul;
  d) medicul veterinar împuternicit;
  e) personal din cadrul Gărzii Forestiere Neamţ, după caz.
  Conducătorul echipei de intervenţie este primarul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia s-a produs evenimentul sau, după caz, viceprimarul, în calitatea sa de conducător al comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
 3. După finalizarea acţiunii de intervenţie imediată, în cel mult 24 de ore, se întocmeşte un raport al evenimentului, în 3 exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordonanţa de urgenţă, care este semnat de:
  a) conducătorul echipei de intervenţie;
  b) medicul veterinar care participă la intervenţie;
  c) personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarului sau al Gărzii forestiere, care participă la intervenţia imediată, după caz;
  d) conducătorul efectivelor de jandarmi care participă la intervenţia imediată.
  La raport se anexează, după caz, declaraţiile persoanelor păgubite.
  Raportul evenimentului se transmite de către conducătorul echipei de intervenţie în termen de 24 de ore de la întocmire către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Neamţ, precum şi către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Vezi mai multe știri pe Ziar Piatra-Neamt

Acest website folosește cookies pentru o mai bună experiență a utilizatorului. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate